ความหมายและความสำคัญ  

              

             วัสดุ 3 มิติบางครั้งเรียกกันว่าวัสดุมีทรง  หมายถึงวัสดุที่มีลักษณะเป็นสามมิติ  คือ มีความกว้าง ความยาว ความหนา หรือความลึก ในทางการเรียนการสอนหมายถึง  ของจริง  ของตัวอย่าง  ของจำลอง  ตู้อันตรทัศน์  กะบะทราย และสิ่งของอื่น ที่มีลักษณะเป็นรูปทรง

ภาพตัวอย่าง วัสดุสามมิติ


ของจริง (Real Things)

            ของจริงอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ  คือ ของจริงแท้และของจริงแปรสภาพ
            1.  ของจริงตามสภาพเดิม (unmodified real)  หมายถึงของจริงที่ยังคงรักษาลักษณะเดิมตามความเป็นจริงทุก อย่าง  ยังไม่ถูกแปรสภาพ  นอกจากนำออกมาจากสิ่งแวดล้อมเดิมของจริงเหล่านี้อาจเป็นสิ่งธรรมชาติ  หรือสิ่งที่มนุษย์สร้าง ขึ้นมากก็ได้  อาทิเช่น ต้นไม้ สัตว์ คน รถยนต์ ฯลฯ

 


ของจริงตามสภาพเดิม (unmodified real) 


            2.  ของจริงแปรสภาพ  (Modified real) หมายถึงของจริงที่ถูกเปลี่ยนสภาพจากลักษณะเดิมของมัน  ซึ่งอาจตัด หรือเลือกเฉพาะส่วนที่สำคัญมาแล้ว  อาจทาสีแสดงส่วนที่แตกต่างกันให้เห็นได้ชัดเจน  เช่น หัวกระโหลก  ชิ้นส่วนของโครงกระดูก เครื่องยนต์ที่ผ่าให้เห็น  ส่วนประกอบภายใน  สัตว์อบ  และสัตว์สต๊าป เป็นต้นของจริงแปรสภาพ  (Modified real)


            ของจริงมีคุณค่ามากต่อการเรียนการสอน  ก็ต่อเมื่อของจริงที่นำมานั้นจะต้องเหมาะสมแก่การสังเกต  จับต้อง  ตั้งแสดง อภิปราย ฯลฯ  แต่ของจริงบางอย่าง  อาจไม่ให้ความรู้ตามข้อเท็จจริงได้ทั้งนี้เพราะมีข้อจำกัดบางประการคือ
-  ของจริงที่นำมาอาจถูกแปรสภาพไปจากเดิม  ไม่มีความสมบูรณ์ในตัว
-  ของจริงบางอย่างมีส่วนประกอบที่ยุ่งยากซับซ้อนยากแก่การเรียนรู้
-  ของจริงบางอย่างไม่อาจนำมาศึกษาได้ทั้งหมด
-  ของจริงบางอย่างมีขนาดเล็กหรือโตเกินไป  หรืออาจเป็นอันตรายไม่สะดวกที่จะนำมาศึกษาได้
-  ของจริงบางอย่างอาจอาได้ยากหรือราคาแพงเกินไป

การใช้ของจริงประกอบการสอน

  1. การเลือก 

-  มีขนาดพอเหมาะสมที่จะใช้ในห้องเรียน
-  ไม่มีความลำบากในการใช้มีความปลอดภัย
- ไม่มีลักษณะยุ่งยากซับซ้อนเกินไป
-  มีสภาพสมบูรณ์ตามที่เป็นจริงในธรรมชาติ
-  ราคาค่าใช้จ่ายไม่สูงไปนัก

 

      2.  การแสดงของจริง

-  ต้องแน่ใจว่าทุกคนได้เห็นรายละเอียดทั่วถึง  ต้องพิจารณาด้วยว่ารายละเอียดใดที่นักเรียนอาจจะไม่สังเกต หรือเข้าใจผิดต้องชี้แนะให้เข้าใจตรงกันทุกคน
-  หากไม่แน่ใจว่านักเรียนจะเห็นทั่วถึง  ก็อาจจะใช้เครื่องฉายภาพได้  แต่ต้องให้ดูขนาดของจริงแท้ก่อน แล้วจึงฉายขยายขนาดให้เห็นรายละเอียด
-  ควรมีกิจกรรมอื่นร่วมด้วย  เช่น ให้นักเรียนมีส่วนร่วมทางวัตถุ  หรือของจริงโดยให้นักเรียนเก็บตัวอย่าง สะสม  จัดแสดง  หรือจัดพิพิธภัณฑ์ของห้อง  ซึ่งเป็นการกระตุ้นการศึกษาในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ด้วย
-  การใช้ของจริงและวัตถุนั้น ส่วนมากเราต้องการจะสร้างความคิดรวบยอด  ดังนั้นจึงต้องตัดสินใจก่อน ใช้ว่าจะสร้างความคิดรวบยอดประการใด  และวัตถุหรือของจริงนั้นจะสร้างความคิดรวบยอดเช่นนั้นได้หรือไม่
-  ของจริงบางอย่างอาจอาได้ยากหรือราคาแพงเกินไป

ภาพการแสดงของจริง