ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
  ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)เรื่องเวลา กลุ่มสาระคณิต สำหรับนักเีรียนชั้น ป.2
ผู้จัดทำ : ชำนาญวิทย์ บุญดัด 2555
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
 
  Researches File
   
 
ปก

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม


22222222