ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
  ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  Researches View
   
 
ประเภทงานวิจัย : ฐานข้อมูล IS
ชื่องานวิจัย : การศึกษาการใช้รูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ
ผู้จัดทำ : ชวัลนุช เมฆกระจาย, ทัศนา จันทร์ลา, สุภัทรา เจียงพิจิตร 2551
สาขาวิชา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
  Researches File
   
 
ปก, ประกาศคุณูประการ

บทคัดย่อ

สารบัญ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

บรรณานุกรม

ภาคผนวก, ประวัติผู้วิจัย