ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
  ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเรื่อง วงเครื่องสายไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เบญจวรรณ ณ จันตา 2553
 วัฒนธรรมการให้ความสำคัญแก่เพศชายของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่มีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนกรณีศึกษาโรีงเรียนบ้านห้วยทรายทอง พัชชฏา จันทร์กมล 2553
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะทันตแพทย์ มหางิทยาลัยนเรศวร คนึง ตรงต่อกิจ 2553
 ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก สถิพร เชาวน์ชัย 2553
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร วิภาพร บัวทอง 2553
 การศึกษาพฤติกรรมการใช้คุณธรรมพื้นฐานที่พึงประสงค์8ประการของนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่6ตามความคดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2 พัชร พวงรุ้ง 2553
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สุภตตรา บรรเทา 2553
 ทัศนคติและความดาดหวังของประชาชนต่อการอำนวยความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ กอบกิจ สีไพสน 2553
 การศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน พัชรี เรืองจุติโพธิ์พาน 2553
 การพัฒนาชุดเกมการศึกษาเพื่องส่งเสริมความสามารถด้านสติปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย กนกกานต์ อยู่สุข 2553
 แนวทางการบริหารของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิถ์เพื่อรองรับสู่การเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ3 พิมพ์ประวีณา บุญเอี่ยม 2553
 ศึกษาการปฎิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จันทร์แรม ครุฑจันทร์ 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด้านความมีวินัยต่อตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กุลศิริ สุมาลัย 2553
 การพัฒนาชุดกิจกรรมด้วยวิธีการสอนแบบ SSCS เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 สิริพร ออมสิน 2553
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง หน้าที่เด็กดี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 สุมาลี ภู่ตระกูล 2553
 แรงจูงใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ภาคภูมิ ศรีจันทร์ 2553
 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนกรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งอ้ายโห้อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก มงคล บุญติด 2553
 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารดพื่อรองรับการกระจายอำนาจของโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานพื้นมราการศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 ธีระยุธ เกตุมี 2553
 สภาพและความต้องการการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต2 ยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง 2553
 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงินเพื่อควบคุมยอดเงินทดรองราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิไลวรรณ จันทร์เจริญ 2553
 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก รติยาภรณ์ ทองเนียน 2553
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประภาพร ถิ่นอ่อง 2553
 การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามนโนบายเรียนฟรี15ปรอย่างมีคุณภาพของรัฐบาลตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รัชนี องค์อาจ 2553
 ศึกษาการนำวงจรการบริหารคุณภาพไปใช้ในการประเมินผลหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่งใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เรวัติ เพ็ชรเอม 2553
 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างชีท(SEAT Framework)ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ลักขณา กุลเจ๊ก 2553
 
[Back = 4] Display 5/45 [Next = 6]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์