ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
  ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 สภาพการดำเนินงานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลก ชัชฏา ศรีวิราช 2554
 การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 2 ต่อรูปแบบการบริหาร... เชี่ยวชาญ แก้วสิงห์ 2554
 การวิเคราะห์นโยบายปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(ระหว่าง พ.ศ.2552-2553) ภควัต อินพันธ์ 2554
 สภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ภัทรพงษ์ สุขเกิด 2554
 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 กุลนาถ อัจฉริยะสงคราม 2554
 ความพึงพอใจในการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เกสร กัลยาณวิสุทธิ์ 2554
 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 กริชรัตน์ รักประกิจ 2554
 การศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 สุเทพ ศรีกล่ำ 2554
 ความต้องการพัฒนาตนเองในการบริหารการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดพิจิตร สุริยา ทองดอนพุ่ม 2554
 ศึกษามโนทัศน์และการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สุพรรษา เฉยรุ้ง 2554
 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สมหมาย เทศขำ 2554
 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต89 จังหวัดพิษณุโลก สุรเชษฐ์ แสงอาทิตย์ 2554
 บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 สุพิมล ทรงประดิษฐ์ 2554
 บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร สุทธิวงศ์ คำกล่อม 2554
 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับสมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ 2554
 การวิเคราะห์นโยบายปฎิรูปการศึกษาทั้งระบบที่เกี่ยวกับการปฎิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2552-2553) สุชิน เทียมศรี 2554
 สมรรถนะของศึกษานิเทศก์ที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 สรัญญา แสงชัย 2554
 การวิเคราะห์นโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดทศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศฯของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 2552-2553) โสนน้อย ฟักทองอ่อน 2554
 การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 สมจิตร ไตระรรม 2554
 การศึกษามโนทัศน์และการปฎิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 สิริพร อินทรโอภาส 2554
 ทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการนำหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อดิวิชญ์ ทองหล่อ 2554
 ความพึงพอใจในการใช้บริการอาคารสถานที่เพื่อการกีฬาและนันทนาการของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร อรัญญา อินทโชติ 2554
 การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐษน (o-NET)ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 อิสรีย์ ปิ่นเกล้า 2554
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 อารีรัตน์ ชูรวง 2554
 บทบาทของผู้บริหารการศึกษาในการเสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จังหวัดกำแพงเพชร อนิวัตติ์ ไกรกิจราษฎร์ 2554
 
[Back = 22] Display 23/45 [Next = 24]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์