ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
  ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 B3mB4m B3mB4m
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)เรื่องเวลา กลุ่มสาระคณิต สำหรับนักเีรียนชั้น ป.2 ชำนาญวิทย์ บุญดัด 2555
 การพัฒนาแบบฝึกที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนคำยากในบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษไทย ป.6 มณี เผือกใต้ 2555
 การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือSTAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรรณิสา บัวเผื่อน 2555
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องสืบสานภูมิท้องถิ่นการตัดกระดาษว่าวในพิธีอุปสมบท กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้นป.4  รัชณี อยู่สำราญ 2555
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลเรื่องการบวก ลบ คูณและหาร ชั้นป.4 สุพัตรา เส็งเอี่ยม 2555
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเรื่องร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัญญา บุญแจ้ง 2555
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเรื่องมารยาทชาวพุทธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พระพัฒน์พงษ์ คำมุงคูณ 2555
 การพัฒนาวิดีทัศน์ฝึกอบรมเรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติสำหรับพลทหารกองประจำการ กองพันทหารม้าที่ 9 อนนท์ วรรณทอง 2555
 การพัฒนาวิดิโอคลิปฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการพิมพ์สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิมพาภรณ์ เทศสถิตย์ 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตโดยใช้ตัวนำทางแบบปรับเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะต่างกัน เขมปริต ขุนราชเสนา 2555
 การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ จิตราภรณ์ ชัยเฉลิม 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยประยุกต์ใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning)เรื่องการเขียนโปรแกรมเบ้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ธวัชชัย บุญช่วย 2555
 การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเกาะน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 วิศรุต ทองสุข 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามลักษณะผู้เรียนที่คิดแบบพึ่งพารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จันทนา ธนูน้อย 2555
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521)จำกัด ธารทิพย์ แก้วดวงเล็ก
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัทมา ทับทิมทอง 2555
 การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานธุรงานในสถานศึกษาสำหรับครูธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นิศารัตน์ ปิ่นแก้ว 2555
 การพัฒนาสื่อประสม นิทานส่งเสริมคุณธรรมที่สร้างจากแม่แบบที่ดีใกล้ตัวนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะด้านมารยาทของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ศศิวิมล มาอินทร์ 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เจษฎาธรณ์ พรมโสภา 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สุพจน์ แก้วอ่อน 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทิร์เน็ตรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 เรื่องการสร้างงานกราฟิก โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค Jigsaw il lสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 กัลยา สุกใสเมือง, รัตนา จันทร์สิน, สาวิตรี คำจุล 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการฝึกทักษะกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ สำหรับนัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มานพ มีมา 2553
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินทราเน็ตแบบบูรณาการ เรื่อง กาแฟดอยช้าง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอยช้าง จารุณี ทะปัญญา,ทานตะวัน แข็งแรง,เนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง 2553
 แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถะหลักของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก สมชาย โตเหี้ยม 2553
 
Display 1/45 [Next = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์