ค้นหาฐานข้อมูลงานวิจัย
  ค้นหาฐานข้อมูล IS
  เจ้าหน้าที่ดูแล
 
  ฐานข้อมูล IS | วิทยานิพนธ์
   
 
ชื่องานวิจัย ผู้จัดทำ
 
  ค้นหาตาม : ฐานข้อมูล IS0
   
 
  ชื่องานวิจัย ชื่อผู้จัดทำ
 Hacked By RuLing - Twitter.com/RuLingTs Hacked By RuLing - Twitter.com/RuLingTs
 Hacked By RuLing - Twitter.com/RuLingTs Hacked By RuLing - Twitter.com/RuLingTs
 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดทอร์แรนซ์ผ่านงานศิลปะเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ศุกฤตา ภู่ระหงษ์ 2557
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรื่องการประกอบอาหารที่มีต่อพฤติกรรมการแบ่งปันและการมีวินัยในตนเองของเด็กอนุบาลปีที่1 อุบลรัตน์ หอมจันทร์
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วันเพ็ญ ขุนราช 2557
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมเรื่องวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ประทุมมา ศรีบุตรตา 2557
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันโดยใช้เทคนิคKWDLเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อรสา อุปละ 2557
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐานเรื่องธาตุและสารประกอบอินทรีย์ในอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฐิติพร กระโจมทอง 2557
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างชิ้นงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 กรรณิกา ใจอินทร์ 2557
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ5Eโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์เรื่องสารรอบตัวเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน อนุรักษ์ โตสมภาพ 2557
 การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยการเล่านิทานประกอบงานศิลปะที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ระภา เอี่ยมสุธี 2557
 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยร่วมกับการใช้เกมเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนเรื่องการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2 รัตนา ไชยศรี 2557
 Hacked By RuLing - Twitter.com/RuLingTs Hacked By RuLing - Twitter.com/RuLingTs
 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายตามรูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของเดวีส์เรื่องการใช้โปรแกรมนำเสนองานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 จินตรา สนั่นป่า 2557
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5Eเพื่อส่งเสริมคงทนต่อการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรณู นาคเล็ก
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL)เรื่องเวลา กลุ่มสาระคณิต สำหรับนักเีรียนชั้น ป.2 ชำนาญวิทย์ บุญดัด 2555
 การพัฒนาแบบฝึกที่ส่งเสริมความสามารถในการอ่านและการเขียนคำยากในบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษษไทย ป.6 มณี เผือกใต้ 2555
 การพัฒนาชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือSTAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วรรณิสา บัวเผื่อน 2555
 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องสืบสานภูมิท้องถิ่นการตัดกระดาษว่าวในพิธีอุปสมบท กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ชั้นป.4  รัชณี อยู่สำราญ 2555
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดลเรื่องการบวก ลบ คูณและหาร ชั้นป.4 สุพัตรา เส็งเอี่ยม 2555
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาตามแนวคิดของโพลยาเรื่องร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตฯสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัญญา บุญแจ้ง 2555
 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบไตรสิกขาเรื่องมารยาทชาวพุทธสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พระพัฒน์พงษ์ คำมุงคูณ 2555
 การพัฒนาวิดีทัศน์ฝึกอบรมเรื่องการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติสำหรับพลทหารกองประจำการ กองพันทหารม้าที่ 9 อนนท์ วรรณทอง 2555
 การพัฒนาวิดิโอคลิปฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการพิมพ์สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร พิมพาภรณ์ เทศสถิตย์ 2555
 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบปรับเหมาะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตโดยใช้ตัวนำทางแบบปรับเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีลักษณะต่างกัน เขมปริต ขุนราชเสนา 2555
 
Display 1/45 [Next = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
 
หมายเหตุ
วิจัยบุคคลากร
วิจัยอาจารย์