MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

 นิสิตปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46

 นิสิตปริญญาโท
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 นิสิตปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 38

Mission
คณะศึกษาศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

นิสิตปริญญาตรี รหัส 48

ลำดับ รหัส ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
4841 4841  นายณัฐพงศ์  บุญครอบ    กำลังศึกษา
48410016 48410016  นางสาวขวัญหทัย  เพ็ชรศรีธิ    กำลังศึกษา
48410023 48410023  นางสาวจุฬา  คนหลัก    กำลังศึกษา
48410030 48410030  นางสาวดารณี  เงินพา    กำลังศึกษา
48410047 48410047  นางสาวทุติยา  นามูล    กำลังศึกษา
48410061 48410061  นางสาวพรรณวดี  อินทุยศ    กำลังศึกษา
48410085 48410085  นางสาวสุนันธิณีย์  ม่วงเนียม    กำลังศึกษา
48410092 48410092  นางสาวสุพรรณี  แก้วเอี่ยม    กำลังศึกษา
48410108 48410108  นางสาวเทพสิริรัตน์  เทพวัง    กำลังศึกษา
48410112 48410112  นางสาวคะนึงนิจ  ตันบรรจง    กำลังศึกษา
48410115 48410115  นางสาวเบญจวรรณ  ทองดอนพุ่ม    กำลังศึกษา
48410146 48410146  นางสาวบังอร  สุขสันติ    กำลังศึกษา
48410160 48410160  นายวชิระ  ทัศนโกวิท    กำลังศึกษา
48410177 48410177  นางสาวสมรักษ์  กันฟัก    กำลังศึกษา
48410184 48410184  นางสาวสิริพนา  เพียงตา    กำลังศึกษา
48410214 48410214  นางสาวโสภิตา  คำด้วง    กำลังศึกษา
48410221 48410221  นางสาวกฤตินามณี  จันทร์เดช    กำลังศึกษา
48410238 48410238  นางสาวกัญญาธร  ช้อนไชย์    กำลังศึกษา
48410245 48410245  นางสาวกานต์ระพี  พูลพพัฒน์    กำลังศึกษา
48410252 48410252  นางสาวกุลธิดา  กุลคง    กำลังศึกษา
48410269 48410269  นางสาวกุหลาบ  ตะริยะ    กำลังศึกษา
48410290 48410290  นางสาวชนิสรา  เจริญศิริ    กำลังศึกษา
48410306 48410306  นายทรงยศ  จงเจริญพร    กำลังศึกษา
48410313 48410313  นางสาวธารทิพย์  คงทอง    กำลังศึกษา
48410337 48410337  นางสาวนันทนา  มาขอด    กำลังศึกษา
48410344 48410344  นายนเรศ  อยู่นา    กำลังศึกษา
48410351 48410351  นางสาวบุญนำ  อินอ่วม    กำลังศึกษา
48410368 48410368  นางสาวประภาพร  หล่อปัญญากิจการ    กำลังศึกษา
48410412 48410412  นางสาววิชุณีย์  สีโยธา    กำลังศึกษา
48410429 48410429  นางสาวศริลลา  คงรักษ์    กำลังศึกษา
48410436 48410436  นางสาวศศิธร  เทพรังสาร    กำลังศึกษา
48410450 48410450  นางสาวสมพิศ  ภูกระโดน    กำลังศึกษา
48410467 48410467  นายสรายุทธ  สิงห์จันทร์    กำลังศึกษา
48410474 48410474  นางสาวสาริกา  กองสาร    กำลังศึกษา
48410481 48410481  นางสาวสิริสกุล  ภู่เจริญ    กำลังศึกษา
48410504 48410504  นางสาวสุภัชจนี  ทองศรี    กำลังศึกษา
48410511 48410511  นางสาวอนุตตรา  เอี่ยมสมบุญ    กำลังศึกษา
48410528 48410528  นายอรรคพล  ดอนเมือง    กำลังศึกษา
48410535 48410535  นางสาวอาริยา  เพ็งพี    กำลังศึกษา
48410559 48410559  นางสาวภาวดี  ขอบคุณ    กำลังศึกษา
48410566 48410566  นางสาววรรณทิภา  ชัยมา    กำลังศึกษา
48410597 48410597  นางสาวเมษา  สูกปลั่ง    กำลังศึกษา
48410610 48410610  นางสาวจิตติพร  ตาคำชัย    กำลังศึกษา
48410627 48410627  นางสาวจินตรา  สนั่นป่า    กำลังศึกษา
48410634 48410634  นางสาวจิราภรณ์  ชัยชนะ    กำลังศึกษา
48410641 48410641  นางสาวฐานิดา  สวยคำธร    กำลังศึกษา
48410658 48410658  นายทศพร  พึ่งเสือ    กำลังศึกษา
48410665 48410665  นางสาวทัศนีย์  จิตรเจริญ    กำลังศึกษา
48410672 48410672  นางสาวธนภรณ์  คล้ายทอง    กำลังศึกษา
48410689 48410689  นายธีรพล  ดอนอุบล    กำลังศึกษา
48410696 48410696  นายนพพร  แก้วเทพ    กำลังศึกษา
48410719 48410719  นางสาวพรพรรณ  ทองนาค    กำลังศึกษา
48410726 48410726  นางสาวพรพรรณ  เผ่าวิจารณ์    กำลังศึกษา
48410733 48410733  นายมนตรี  คตสุก    กำลังศึกษา
48410740 48410740  นางสาวมัสยา  เรืองนาราบ    กำลังศึกษา
48410757 48410757  นางสาวมุทิตา  เสนามาตย์    กำลังศึกษา
48410764 48410764  นางสาวลำพึง  อุ่นทอง    กำลังศึกษา
48410771 48410771  นางสาววนัสนันต์  ไฉนงุ้น    กำลังศึกษา
48410788 48410788  นางสาวณัชฐณิชาวลี  เลิศอารีพงศ์    กำลังศึกษา
48410795 48410795  นางสาวสิราวรรณ  มั่นประสงค์    กำลังศึกษา
48410818 48410818  นายสุวิทย์  อิ่นแก้ว    กำลังศึกษา
48410825 48410825  นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์    กำลังศึกษา
48410832 48410832  นางสาวอรทัย  กันนัย    กำลังศึกษา
48410856 48410856  นางสาวอรสา  ดีทุ่ง    กำลังศึกษา
48410863 48410863  นายอายุวัฒน์  ทองนวม    กำลังศึกษา
48410870 48410870  นางสาวเยาวลักษณ์  ทาโทน    กำลังศึกษา
48410887 48410887  นายจิรวัส  นิลาภรณ์    กำลังศึกษา
48410894 48410894  นางสาวญารัชนี  หม่องนันท์    กำลังศึกษา
48410900 48410900  นางสาวธิดารัตน์  หาญรักษ์    กำลังศึกษา
48410917 48410917  นายนัตตุลา  ชัยเกตุ    กำลังศึกษา
48410924 48410924  นางสาวปัทมพร  คูหาจิต    กำลังศึกษา
48410948 48410948  นายพิพัฒน์  ทองใบ    กำลังศึกษา
48410955 48410955  นางสาววีรวรรณ  จันดาวัน    กำลังศึกษา
48410962 48410962  นางสาวสาธินี  เขื่อนปัญญา    กำลังศึกษา
48410986 48410986  นางสาวสุธีนี  มีสุข    กำลังศึกษา
48410993 48410993  นางสาวอมรา  เมืองงาม    กำลังศึกษา
48411006 48411006  นางสาวอรทัย  จองคำ    กำลังศึกษา
48411013 48411013  นางสาวอาทิตยา  อายุยืน    กำลังศึกษา
48411020 48411020  นางสาวเพ็ญนิภา  ใจจุมปู    กำลังศึกษา
48411037 48411037  นางสาวกนิษฐา  วงศ์ชมภู    กำลังศึกษา
48411044 48411044  นางสาวกรรณิการ์  นวมทอง    กำลังศึกษา
48411051 48411051  นางสาวจินตนา  อินต๊ะลือ    กำลังศึกษา
48411068 48411068  นางสาวจุฑามาศ  เทียนแก้ว    กำลังศึกษา
48411075 48411075  นางสาวดุจหทัย  วิเวกอรุณ    กำลังศึกษา
48411082 48411082  นางสาวต้นแก้ว  ดามัง    กำลังศึกษา
48411099 48411099  นายธนากร  ดวงเต๊ะ    กำลังศึกษา
48411105 48411105  นางสาวนาตยา  ศุภจิตรานนท์    กำลังศึกษา
48411112 48411112  นางสาวปวีณา  ท้าวคาม    กำลังศึกษา
48411129 48411129  นางสาวปาริชาติ  ประเทืองผล    กำลังศึกษา
48411136 48411136  นางสาวพนิดา  มุ่งยนต์กลาง    กำลังศึกษา
48411143 48411143  นางสาวิพิมพ์รัตน์  จักรบุตร    กำลังศึกษา
48411150 48411150  นางสาวภัทราภรณ์  คนรักษา    กำลังศึกษา
48411167 48411167  นางสาวมนัสวีร์  แสงทับ    กำลังศึกษา
48411174 48411174  นางสาวมัลลิกามาศ  เทียมรินทร์    กำลังศึกษา
48411198 48411198  นางสาววิภาสิณี  หัศกรรจ์    กำลังศึกษา
48411204 48411204  นางสาวศุภอรชี  กุลวัฒนสุวรรณ    กำลังศึกษา
48411228 48411228  นางสาวอภิรดา  ธิยะศิริ    กำลังศึกษา
48411235 48411235  นางสาวอัญชลี  อุ่นละม้าย    กำลังศึกษา
48411266 48411266  นางสาวจันทร์เพ็ญ  โคตรประทุม    กำลังศึกษา
48411273 48411273  นายชลธี  แสวงทอง    กำลังศึกษา
48411280 48411280  นางสาวทัศนเกล้า  ใจอารีย์    กำลังศึกษา
48411297 48411297  นายบรรดาศักดิ์  วิชัย    กำลังศึกษา
48411310 48411310  นางสาวพนมพร  จงปัตนา    กำลังศึกษา
48411334 48411334  นายพันธ์ศักดิ์  เบญจพลวัฒนา    กำลังศึกษา
48411341 48411341  นางสาวภัทราวรรณ  น้อยลา    กำลังศึกษา
48411365 48411365  นางสาวระวิดา  เทียมเมฆ    กำลังศึกษา
48411372 48411372  นางสาววิภาวรรณ  ป้อมทอง    กำลังศึกษา
48411389 48411389  นางสาวสุภารัตน์  บุญขาว    กำลังศึกษา
48411396 48411396  นายอนุชิต  แก้วคูนอก    กำลังศึกษา
48411402 48411402  นางสาวอัจฉริยาภรณ์  รักตลาด    กำลังศึกษา
48411426 48411426  นางสาวโสมวรรณ  ยอดสุวรรณ    กำลังศึกษา
48411433 48411433  นางสาวติรวดี  งามทรง    กำลังศึกษา
48411488 48411488  นายณัฐชนนท์  คุ้มเมือง    กำลังศึกษา
48411518 48411518  นายธาดาพงศ์  ทองหล้า    กำลังศึกษา
48411594 48411594  นายวุฒิพงษ์  สีสุก    กำลังศึกษา
48411617 48411617  นางสาวสุนทรีพร  แก้วกลิ่น    กำลังศึกษา
48411624 48411624  นายเจนนรงค์  ศรีเครือแก้ว    กำลังศึกษา
48420015 48420015  นายกฤษดา  คำมาบุตร    กำลังศึกษา
48420022 48420022  นางสาวจุฑาทิพย์  สิงห์โห    กำลังศึกษา
48420039 48420039  นางสาวชวนชม  พอใจ    กำลังศึกษา
48420046 48420046  นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย    กำลังศึกษา
48420053 48420053  นางสาวณัฐธิดา  อ่อนสวัสดิ์    กำลังศึกษา
48420060 48420060  นายทินกร  เขยสุข    กำลังศึกษา
48420077 48420077  นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล    กำลังศึกษา
48420114 48420114  นางสาวปาริชาต  เที่ยงทุกข์    กำลังศึกษา
48420121 48420121  นายพิทักษ์  อินธิมา    กำลังศึกษา
48420138 48420138  นางสาวมนหทัย  ชาญธัญกรรม    กำลังศึกษา
48420145 48420145  นางสาวรัตนา  พันมา    กำลังศึกษา
48420152 48420152  นางสาวรุจิเรข  ธนะวงศ์    กำลังศึกษา
48420169 48420169  นางสาววริสรา  คชสิทธิ์    กำลังศึกษา
48420176 48420176  นายวิญญู  พันธุ์เมืองมา    กำลังศึกษา
48420183 48420183  นางสาววิไล  ปาโน    กำลังศึกษา
48420190 48420190  นางสาวศิรินทิพย์  ธิสาระ    กำลังศึกษา
48420206 48420206  นางสาวศุภลักษณ์  หมีอิ่ม    กำลังศึกษา
48420213 48420213  นายศุภโชค  สีวันนา    กำลังศึกษา
48420220 48420220  นางสาวสุดาพร  สนิทยา    กำลังศึกษา
48420237 48420237  นางสาวสุพรรณี  อภิชัยเอนก    กำลังศึกษา
48420244 48420244  นางสาวอนุสสรา  เพชรมั่น    กำลังศึกษา
48420275 48420275  นางสาวเกตุสุดา  ปานโพธิ์    กำลังศึกษา
48420282 48420282  นายเกียรตินิยม  รสลือชา    กำลังศึกษา
48420284 48420284  นางสาวนันทนัตย์  ท่าโพธิ์    กำลังศึกษา
48420299 48420299  นางสาวเนตรนภา  สุขชวดมี    กำลังศึกษา
48420305 48420305  นายเอกชัย  จันต๊ะยอด    กำลังศึกษา
48420312 48420312  นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์    กำลังศึกษา
48420336 48420336  นางสาวคณิตา  แก้วทา    กำลังศึกษา
48420343 48420343  นางสาวดวงใจ  ยอดสกุลณี    กำลังศึกษา
48420350 48420350  นายพฤทธิ  มาเนตร    กำลังศึกษา
48420367 48420367  นางสาวพิมพ์ชนก  ตุวรรณโชติ    กำลังศึกษา
48420374 48420374  นางสาวรจนา  ไชยศรีอาด    กำลังศึกษา
48420381 48420381  นางสาววาสนา  กิ่มเทิ้ง    กำลังศึกษา
48420398 48420398  นางสาวสุพัตรา  ตรีศูนย์    กำลังศึกษา
48420404 48420404  นายอนนท์  ฤาชัยลาบ    กำลังศึกษา
48420411 48420411  นางสาวอัจฉรา  คุ้มปรีดี    กำลังศึกษา
48420428 48420428  นางสาวชฎาภรณ์  แสงปาน    กำลังศึกษา

หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....