MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

 นิสิตปริญญาตรี
นักศึกษารหัส 50
นักศึกษารหัส 49
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47
นักศึกษารหัส 46

 นิสิตปริญญาโท
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 47

 นิสิตปริญญาเอก
นักศึกษารหัส 52
นักศึกษารหัส 48
นักศึกษารหัส 38

Mission
คณะศึกษาศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

ค้นหาแบบพิเศษ

 รหัสนิสิต
 
  html วิธีการค้น
 
 ชื่อ
 
    html วิธีการค้น
 
 นามสกุล
 
    html วิธีการค้น
 
 ระดับการศึกษา
 
   
 
 ภาควิชา
 
   
 
 สถานภาพ
 
   
 
 จังหวัด (ภูมิลำเนำ)
 
   
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (รหัสนิสิต, ชื่อ , นามสกุล) หรือ ระบุระดับการศึกษา , ภาควิชา , สถานภาพ
    ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้
  • ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 45 ให้ป้อน 45*
  • ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย สม ให้ป้อน สม*
  • ถ้าต้องการค้นหานิสิตที่มีชื่อลงท้ายด้วย ชาย ให้ป้อน *ชาย
  • ระบุระดับการศึกษาของนิสิต
  • ระบุภาควิชาของนิสิต
  • ระบุสถานภาพของนิสิต
  • ระบุจังหวัดภูมิลำเนำของนิสิต


ขึ้นบน


หน้าแรก  ค้นหา  แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....