MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/ปีงบประมาณ
ภาควิชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
เงินวิจัยภายนอก (29)
เงินวิจัยภายใน (30)
บทความวิจัย (31)
วิจัยที่ใช้ประโยชน์(32)  โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จิติมา วรรณศรี
2 โครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา วารีรัตน์ แก้วอุไร
3 การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วารีรัตน์ แก้วอุไร
4 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา วารีรัตน์ แก้วอุไร
5 รูปแบบของระบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (IEMS) สำหรับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้:กรณีศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก วารีรัตน์ แก้วอุไร
6 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
7 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก วารีรัตน์ แก้วอุไร
8 การสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาครูตามแนวปฏิรูป:ประสบการณ์จากวิทยานิพนธ์ พ.ศ.2543-2551 สิรินภา กิจเกื้อกูล
9 การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สมชาย ธัญธนกุล
10 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ วารีรัตน์ แก้วอุไร
11 การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนวิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กไทย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (พ.ศ.2533-2541) กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ 2542 สำราญ มีแจ้ง
12 การปรับเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปี สำราญ มีแจ้ง
13 การสร้างเครือข่ายพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้วยกระบวนการจัดการความรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ท่องเทียวจังหวัดพิษณุโลก อมรรัตน์ วัฒนาธร
14 การศึกษาความตรง(Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รายช่วงชั้น ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 สำราญ มีแจ้ง
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วารีรัตน์ แก้วอุไร
16 การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนระยะที่ 1 ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตรและอุตรดิตถ์ สำราญ มีแจ้ง
17 การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ วารีรัตน์ แก้วอุไร
18 ผลการประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Inquiry กับสื่อและกิจกรรมบนระบบเครือข่าย รายวิชา 355582 หัวข้อปัจจุบันทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาสกร เรืองรอง
19 การประเมินโครงการการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552 สำราญ มีแจ้ง
20 คอรัปชั่นในวงการการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์
21 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิษวัน วรานุสาสน์
22 โครงการอบรม เรื่อง "การ ใช้ Special Effect กับการผลิตสื่อ สนาม เอกวิลัย
23 ผลของการใช้โปรแกรมนันทนจิตศึกษาที่มีต่อการพัฒนาเชาวน์อารมณ์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ภูฟ้า เสวกพันธ์
24 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ระยะที่ 3 (หัวหน้าโครงการ) สำราญ มีแจ้ง
25 การประเมินหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 นิษวัน วรานุสาสน์
26 การประเมินโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำราญ มีแจ้ง
27 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ระยะที่ 1 (หัวหน้าโครงการ) สำราญ มีแจ้ง
28 การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สำราญ มีแจ้ง
29 การเปรียบเทียบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีวิธีแปลงคะแนนผลการเรียนสะสมต่างกัน สำราญ มีแจ้ง
30 การติดตามและประเมินผลการจัดระบบป้องกันตนเองในหมู่บ้านชาวเขา สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขา และกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2537 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
31 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้สูงและต่ำ สำราญ มีแจ้ง
32 การติดตามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2547-2548 สำราญ มีแจ้ง
33 การติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเศวร,2548 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
34 การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณลักษณะของครูรุ่นใหม่ตามการรับรู้ของนักการศึกษาชั้นนำและครูดีเด่น สำราญ มีแจ้ง
35 การประเมินผลโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ อนุชา กอนพ่วง
36 การสำรวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำราญ มีแจ้ง
37 การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อและฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิษวัน วรานุสาสน์
38 รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จิติมา วรรณศรี
39 การประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพฝผู้ติดยาเสพติด (Demand) ครั้งที่ 1 (กรรมการร่วม นักวิจัยส่วนภูมิภาค) สำราญ มีแจ้ง
40 กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : ภาคเหนือตอนล่าง ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
41 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของผู้ประเมินภานนอกของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเหนือ สำราญ มีแจ้ง
42 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก,2548 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
43 ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย รัตนะ บัวสนธ์
44 การติดตามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2549 สำราญ มีแจ้ง
45 การติดตามคุณภาพบัณฑิต ปราณี ศิริวัฒน์
46 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของผู้ประเมินภานนอกของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคเหนือ ประจำปี 2549 สำราญ มีแจ้ง
47 การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้,2546 (คณะกรรมการร่วม) เทียมจันทร์ พานิชย์ผลิยไชย
48 การพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำราญ มีแจ้ง
49 ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา,2530 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
50 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ระยะที่ 2(หัวหน้าโครงการ) สำราญ มีแจ้ง
แสดงหน้าละ 50 ลำดับ - เรียงตามจำนวนครั้งที่คนเข้ามากสุด ถึง น้อยสุด ลำดับ  
ขึ้นบน


 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....