MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/ปีงบประมาณ
ภาควิชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
เงินวิจัยภายนอก (29)
เงินวิจัยภายใน (30)
บทความวิจัย (31)
วิจัยที่ใช้ประโยชน์(32)  โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเด่น

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 โครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา วารีรัตน์ แก้วอุไร
2 รูปแบบของระบบการบริหารจัดการการศึกษาแบบบูรณาการสำหรับเขต พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา (IEMS) สำหรับสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้:กรณีศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จังหวัดพิษณุโลก วารีรัตน์ แก้วอุไร
3 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก วารีรัตน์ แก้วอุไร
4 การพัฒนารูปแบบการครุศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ : กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ วารีรัตน์ แก้วอุไร
5 กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมแห่งคุณธรรม ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ วารีรัตน์ แก้วอุไร
7 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วารีรัตน์ แก้วอุไร
 
ขึ้นบน


 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....