MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/ปีงบประมาณ
ภาควิชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
เงินวิจัยภายนอก (29)
เงินวิจัยภายใน (30)
บทความวิจัย (31)
วิจัยที่ใช้ประโยชน์(32)  โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
A development of training curriculum on the topic the community participation on educational management

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
หน่วยงาน ภาควิชาการศึกษา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระยะเวลาดำเนินการ 3 มกราคม 2007 - 30 มีนาคม 2009กลุ่มวิจัย

  1. กลุ่มวิจัยทั่วไป

รายชื่อนักวิจัย

  1. รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงคEครงการ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 2) สร้างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 3) ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 4) ประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

ลักษณะโครงการ

วิธีดำเนินการวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา มีขั้นตอนในการดำเนินการทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องหลักสูตรการฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการวิจัย พบว่า 1. ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์มีปัญหาด้านการดำเนินการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความต้องการที่จะได้รับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน นักวิชาการศึกษา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ทั้ง 5 แห่ง ให้มีศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยผู้เข้ารับการอบรมควรได้รับความรู้ และทักษะในด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การนำเสนอแนวปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการนำเสนอแนวทางการให้บริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย 2. หลักสูตรมีองค์ประกอบของ หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมายของหลักสูตรครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ความคิด และทักษะปฏิบัติที่รวมเจตคติที่ดีเข้าไว้ด้วยกัน โครงสร้างของเนื้อหาหลักสูตรมี 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย กิจกรรมการฝึกอบรมใช้การบรรยายและการอภิปราย เน้นการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม เช่น กิจกรรมระดมสมอง โดยการจัดกิจกรรมยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ และหลักการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ สื่อ และอุปกรณ์การฝึกอบรม การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ผลการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องในองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า มีความเหมาะสมและสอดคล้องในองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมในระดับ ดี แต่มีประเด็นต้องปรับปรุงในด้านการใช้ภาษาให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม ผลความเป็นไปได้ในการนำหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้ พบว่า หลักสูตรมีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้โดยให้จัดเนื้อหาที่มีทั้งการให้ความรู้และการปฏิบัติแบบทำงานกลุ่มร่วมกันเป็นทีมระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ดูแลเด็ก 3. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของผู้เข้ารับการอบรม หลังเข้ารับการอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กระดับอนุบาลและปฐมวัย ที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 4. ผลการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม พบว่า หลังการฝึกอบรมชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมตามหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ประเมินพบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น (เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับคะแนน ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.00) มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม เพราะหากมีระยะเวลามากกว่านี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ และทักษะในการฝึกอบรมในครั้งนี้มากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปแก้ไข ปรับปรุง และประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....