MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/ปีงบประมาณ
ภาควิชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
เงินวิจัยภายนอก (29)
เงินวิจัยภายใน (30)
บทความวิจัย (31)
วิจัยที่ใช้ประโยชน์(32)  โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
-

หัวหน้าโครงการ ดร.จิติมา วรรณศรี
หน่วยงาน ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
แหล่งสนับสนุนงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ 3 มีนาคม 2009 - 3 กุมภาพันธ์ 2010รายชื่อนักวิจัย

  1. ดร.จิติมา วรรณศรี (หัวหน้าโครงการ)
 

วัตถุประสงคEครงการ

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 2.เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะภาวะผุ้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา

ลักษณะโครงการ

โครงการใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....