MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/ปีงบประมาณ
ภาควิชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
เงินวิจัยภายนอก (29)
เงินวิจัยภายใน (30)
บทความวิจัย (31)
วิจัยที่ใช้ประโยชน์(32)  โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงการวิจัยทั้งหมด

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา : ภาคเหนือตอนล่าง ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
2 การกำหนดน้ำหนักที่เหมาะสม ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา อรุณี อ่อนสวัสดิ์
3 การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิษวัน วรานุสาสน์
4 การติดตามคุณภาพบัณฑิต ปราณี ศิริวัฒน์
5 การติดตามคุณภาพมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเศวร,2548 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
6 การติดตามโครงการศึกษาสถานการณ์แพร่ระบาดและความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขาและกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2540 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
7 การติดตามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2549 สำราญ มีแจ้ง
8 การติดตามผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีการศึกษา 2547-2548 สำราญ มีแจ้ง
9 การติดตามและประเมินผลการจัดระบบป้องกันตนเองในหมู่บ้านชาวเขา สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขา และกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2537 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
10 การประเมินการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพฝผู้ติดยาเสพติด (Demand) ครั้งที่ 1 (กรรมการร่วม นักวิจัยส่วนภูมิภาค) สำราญ มีแจ้ง
11 การประเมินโครงการการส่งเสริมให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552 สำราญ มีแจ้ง
12 การประเมินโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ สำราญ มีแจ้ง
13 การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนระยะที่ 1 ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจิตรและอุตรดิตถ์ สำราญ มีแจ้ง
14 การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาสกร เรืองรอง
15 การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร สำราญ มีแจ้ง
16 การประเมินหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2547 นิษวัน วรานุสาสน์
17 การประเมินหลักสูตรของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระบบไตรภาค คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2548 นิษวัน วรานุสาสน์
18 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) อรุณี อ่อนสวัสดิ์
19 การประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต,2548(กรรมการร่วม) เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
20 การปรับเทียบคะแนน O-NET ระหว่างปี สำราญ มีแจ้ง
21 การเปรียบเทียบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ที่มีวิธีแปลงคะแนนผลการเรียนสะสมต่างกัน สำราญ มีแจ้ง
22 การพัฒนาตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำราญ มีแจ้ง
23 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายเรื่องการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ตามรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ภาสกร เรืองรอง
24 การพัฒนารูปแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้,2546 (คณะกรรมการร่วม) เทียมจันทร์ พานิชย์ผลิยไชย
25 การพัฒนารูปแบบการเรียนด้วยบทเรียนบน Tablet PC ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ภาสกร เรืองรอง
26 การพัฒนารูปแบบบทเรียนบน Tablet PC ร่วมกับการเรียนแบบปัญหาเป็นฐาน ภาสกร เรืองรอง
27 การพัฒนารูปแบบบทเรียนบน Tablet PC ร่วมกับการเรียนรู้ 9 ขั้นของกาเย่ ภาสกร เรืองรอง
28 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้การจัดการความรู้ ชำนาญ ปาณาวงษ์
29 การวิเคราะห์ตัวประกอบคุณลักษณะของครูรุ่นใหม่ตามการรับรู้ของนักการศึกษาชั้นนำและครูดีเด่น สำราญ มีแจ้ง
30 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่นักเรียนสามารถสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้สูงและต่ำ สำราญ มีแจ้ง
31 การศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงดอยแม่เบี้ย สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขาและกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2534 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
32 การศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงไทย-นอร์เวย์ สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขาและกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2534 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
33 การศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขาและกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2534 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
34 การศึกษาการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน อันเนื่องมาจากพระรดำริ จังหวัดน่านสำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาชาวเขาและกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2538 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
35 การศึกษาความตรง(Validity) และความเที่ยง (Reliability) ของผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) รายกลุ่มสาระ และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รายช่วงชั้น ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ถึง ช่วงชั้นที่ 4 สำราญ มีแจ้ง
36 การศึกษาความเหมาะสมของการนำเสนอสื่อและกิจกรรมบทเรียนบนเครือข่ายการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ภาสกร เรืองรอง
37 การศึกษาเฉพาะกรณี : การอพยพชาวเขาในเขตแม่ส้าด-ผาแดง ลงสู่พื้นที่รองรับแม่อ้อ-ผาซ้อ สำนักงานศูนย์อำนวยการประสานงานแก้ไขปัญหาเขาและกำจัดการปลูกพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3,2538 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
38 การศึกษาผลการดำเนินงานงานวิจัยในโครงการต่างๆ ที่ใช้งบประมาณจากกองทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีงบประมาณ 2546 – 2548 นิษวัน วรานุสาสน์
39 การศึกษาสภาพครูสอนคอมพิวเตอร์ ภาคเหนือตอนล่าง ภาสกร เรืองรอง
40 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ระยะที่ 1 (หัวหน้าโครงการ) สำราญ มีแจ้ง
41 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ระยะที่ 2(หัวหน้าโครงการ) สำราญ มีแจ้ง
42 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตามโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ระยะที่ 3 (หัวหน้าโครงการ) สำราญ มีแจ้ง
43 การสังเคราะห์งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนวิธีการสอนและรูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กไทย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (พ.ศ.2533-2541) กองวิจัยการศึกษา กรมวิชาการ 2542 สำราญ มีแจ้ง
44 การสำรวจความต้องการในการศึกษาต่อและฝึกอบรม ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนเรศวร นิษวัน วรานุสาสน์
45 การสำรวจทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สำราญ มีแจ้ง
46 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศูนย์วิทยบริการนอกจังหวัดพิษณุโลก,2548 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
47 โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก สำราญ มีแจ้ง
48 โครงการติดตามการบริหารรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนเรศวร อรุณี อ่อนสวัสดิ์
49 โครงการอบรม เรื่อง "การ ใช้ Special Effect กับการผลิตสื่อ สนาม เอกวิลัย
50 ตัวประกอบที่สัมพันธ์กับการได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบตามการรับรู้ของครูต้นแบบ,2544 เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
แสดงหน้าละ 50 โครงการ - เรียงตามชื่อโครงการ หน้า  
ขึ้นบน


 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....