MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย
โครงการวิจัยทั้งหมด
โครงการวิจัยที่คนเข้าบ่อย
โครงการวิจัยเด่น

   แยกสังกัด/ปีงบประมาณ
ภาควิชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
เงินวิจัยภายนอก (29)
เงินวิจัยภายใน (30)
บทความวิจัย (31)
วิจัยที่ใช้ประโยชน์(32)  โครงการวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาโครงการวิจัย - แบบพิเศษ

  ชื่อโครงการวิจัย
 
  html วิธีการค้น
 
  หัวหน้าโครงการ
 
    html วิธีการค้น
 
  แหล่งทุนวิจัย
 
    html วิธีการค้น
 
  ภาควิชา/สังกัด
 
   
 
  กลุ่มวิจัย
 
  กลุ่มวิจัยทั่วไป
กลุ่มวิจัยสถาบัน
กลุ่มวิจัยในชั้นเรียน
 
   บทคัดย่อ
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ และชื่อแหล่งทุนวิจัย) หรือระบุ
    ภาควิชา/สังกัด หรือบทคัดย่อ ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • ชื่อโครงการวิจัย        เช่น   การใช้สารสนเทศอินเตอร์เน็ตเพื่อการสอน , Thailand's rice

  • หัวหน้าโครงการ       เช่น   สำราญ , มีแ้จ้ัง

  • ชื่อแหล่งทุนวิจัย        เช่น   สำนักงาน , มูลนิธิ , สมศ.

หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น

  • ภาควิชา/สังกัด การศึกษา และ ชื่อโครงการวิจัย แบบจำลอง

  • กลุ่มวิจัย วิจัยทั่วไป และ ภาควิชา/สังกัด การศึกษา

  • บทคัดย่อ ต้องมีบทคัดย่อ และ กลุ่มวิจัย ( วิจัยทั่วไป และ วิจัยในชั้นเรียน )


ขึ้นบน 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....