คณะศึกษาศาสตร์
    หน้าแรกIหน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I เว็บเมล์ มน.I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   โครงการ
คณะศึกษาศาสตร์
สำนักงานเลขานุการคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อ..
ภาควิชาบริหารและพัฒนากา..
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยา..

โครงการ >
  ผลการค้นหาพบ 76 รายการ ชื่อ / สถานที่ :    
หมายเหตุ ในการค้นหาให้ใส่เครื่องหมาย * นำหน้าและปิดท้ายคำที่ต้องการค้นหา
โครงการ :     
ลำดับ โครงการ ประเภทแหล่งทุน ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการ
1 โครงการพัฒนาจิตสำนึกนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
2 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
3 โครงการปฐมนิเทศ (โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
4 โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
5 โครงการสัมมนาติดตามผลงานอาจารย์ที่ปรึกษา  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
6 โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สโมสรนิสิต  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
7 โครงการปัจฉิมนิเทศ (โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
8 โครงการปฐมนิเทศ (โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระบบเอกภาค)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
9 โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สโมสรนิสิต (โครงการกระดานดำสัมพันธ์)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
10 โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการชมรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (ค่าย Seed Science)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
11 การประชุมผู้บริหารร่วมคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ มุกดา ทองนุ้ย ดำเนินการแล้ว
12 โครงการผู้บริหารพบบุคลากร  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
13 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
14 โครงการอบรมการใช้ Blog  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
15 โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการชมรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (ค่าย English @ school ครั้งที่ 1)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
16 โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการชมรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ (ค่ายคณิตคิดสนุก ครั้งที่ 1)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
17 ศึกษาดูงาน  งบประมาณเงินรายได้ภาควิชา สัญญา วันงาม ดำเนินการแล้ว
18 โครงการถวายเทียนพรรษา  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
19 โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
20 โครงการศึกษาศาสตร์ร่วมใจช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
21 โครงการทุนนิสิต  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
22 โครงการประกวดแต่งเพลงเชียร์คณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
23 โครงการปฐมนิเทศนิสิต (โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
24 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
25 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
26 วันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  งบประมาณเงินรายได้คณะ สมบัติ นพรัก ยังไม่ได้ดำเนินการ
27 พัฒนาบุคลากร  งบประมาณเงินรายได้คณะ มุกดา ทองนุ้ย ดำเนินการแล้ว
28 โครงการปฐมนเทศนิสิต (โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
29 โครงการติดตามผลงานอาจารย์ที่ปรึกษา  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
30 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์กับนิสิตบัณฑิตศึกษานอกคณะ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
31 โครงการอบรมสัมมนา KM กับงานประจำ  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
32 พิธีไหว้ครูและพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์  งบประมาณเงินรายได้คณะ อมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ ดำเนินการแล้ว
33 โครงการหนังสือ...สื่อสำคัญในการพัฒนาทักษะการสอนของครูสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  งบประมาณเงินรายได้คณะ อมรรัตน์ วัฒนาธร ดำเนินการแล้ว
34 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
35 โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สโมสรนิสิต  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
36 โครงการปฐมนิเทศนิสิต (โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ระบบเอกภาค)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
37 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
38 โครงการฝึกอบรมด้านการวัดและประเมินผลการสอน  งบประมาณเงินรายได้คณะ อมรรัตน์ วัฒนาธร ดำเนินการแล้ว
39 โครงการประวัติคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
40 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
41 โครงการพัฒนาจิตสำนึกนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
42 โครงการปฐมนิเทศนิสิต (โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
43 โครงการประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2549-2553  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
44 โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการชมรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
45 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
46 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานกิจการนิสิต  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
47 โครงการพัฒนางานระบบข้อมูลสารสนเทศ  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
48 โครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
49 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม SPSS สำหรับบุคลากร  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
50 โครงการถวายเทียนพรรษา  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
51 โครงการการประเมินคุณภาพภายใน สำนักงานเลขานุการคณะ  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
52 โครงการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
53 โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
54 โครงการติดตามประเมินผลศูนย์เรียนรู้  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
55 โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระบบไตรภาค)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
56 โครงการติดตามผลงานอาจารย์ที่ปรึกษา  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
57 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นิสิตบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์กับนิสิตบัณฑิตศึกษานอกคณะ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
58 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระบบไตรภาคและเอกภาค)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
59 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส.  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
60 โครงการมอบศูนย์เรียนรู้  งบประมาณเงินรายได้คณะ สมบัติ นพรัก ดำเนินการแล้ว
61 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
62 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
63 โครงการนำเสนองานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
64 โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระบบเอกภาค)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
65 โครงการศูนย์เรียนรู้  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
66 โครงการประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง "ยุทธวิธีการนำ QA มาใช้ในการบริหารจัดการ"  งบประมาณเงินรายได้คณะ เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย ดำเนินการแล้ว
67 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
68 โครงการเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
69 โครงการประกวดแต่งเพลงคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
70 โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
71 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตคณะศึกษาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
72 โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา (ระบบทวิภาค)  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
73 โครงการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
74 โครงการรณรงค์การแต่งกายนิสิตคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ยังไม่ได้ดำเนินการ
75 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานกิจการนิสิต  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน ดำเนินการแล้ว
76 โครงการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการชมรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์  งบประมาณเงินรายได้คณะ ฉลอง ชาตรูประชีวิน กำลังดำเนินการ
  โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th