MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   กิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน
การเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนานิสิต
การวิจัย(รวมทั้งงานสร้างสรรค์)
การบริการทางวิชาการสู่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและจัดการ
การเงินและงบประมาณ
การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ประชุม
สัมมนา

Mission
คณะศึกษาศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

MISED
  กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยากรภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา   | 2559 | 2555 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 923 |

เมษายน  2551
15 : หลักการออกกำลังการเพื่อสุขภาพและการทำวิจัยในชั้นเรียนทางพลศึกษา

กุมภาพันธ์  2551
14 : การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการ

มกราคม  2551
13 : นิเทศก์นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี

พฤศจิกายน  2550
12 : นิเทศก์นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรป.บัณฑิต
11 : ผลงานวิจัยด้านนันทนาการ
10 : นิเทศก์นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี
9 : นิเทศก์นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี

กันยายน  2550
8 : เทคนิคการทำงาน 5 ส.

สิงหาคม  2550
7 : กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6 : การเสวนาเรื่องยุทธศาสตร์หอพักบ้านหลังที่สองของเรา

กรกฏาคม  2550
5 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
4 : การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
3 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

มิถุนายน  2550
2 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
1 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา   | 2559 | 2555 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 923 |


 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....