MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   กิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน
การเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนานิสิต
การวิจัย(รวมทั้งงานสร้างสรรค์)
การบริการทางวิชาการสู่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและจัดการ
การเงินและงบประมาณ
การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ประชุม
สัมมนา

Mission
คณะศึกษาศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

MISED
  กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยากรภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา   | 2559 | 2555 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 923 |

พฤษภาคม  2550
44 : คณะกรรมการประเมินตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์

เมษายน  2550
43 : การออกกำลังของผู้สูงอายุ
42 : กระบวนการจัดกิจกรรม 5 ส.

มีนาคม  2550
41 : สอนให้สนุก มีความสุขกับการสอน

กุมภาพันธ์  2550
40 : การทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
39 : กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยใช้เครือข่ายการวิจัย
38 : รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยควรมีสาระสำคัญอย่างไร

มกราคม  2550
37 : รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยควรมีสาระสำคัญอย่างไร

พฤศจิกายน  2549
36 : การวิจัยสถาบัน
35 : แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา/แนวทางการจัดทำแบบประเมินตนเอง/แบบประเมินภายในตามกรอบของเกณฑ์มาตรฐาน สมศ
34 : สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย

ตุลาคม  2549
33 : หลักเกณฑ์ แนวทางการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก และวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
32 : ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใน พ.ศ. 2550-2560
31 : การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/การวิจัยในชั้นเรียน/โครงการเรียนการสอน/การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ 2) จาก สมศ.
30 : การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ/การวิจัยในชั้นเรียน/โครงการการเรียนการสอนและการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น
29 : การทำ IS ของนิสิต ป.โท คณะสังคมศาสตร์
28 : ติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม

กันยายน  2549
27 : การจัดการความรู้ในองค์กร
26 : การวิจัยสถาบัน
25 : การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ KM และวิธีการใช้ Blog
24 : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 002/2549 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549

สิงหาคม  2549
23 : การแนะแนว
22 : การร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวดง
21 : ประชุม ครั้งที่ 2/2549 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 002/2549 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549
20 : คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์
19 : วิธีดำเนินการจัดทำกิจกรรม 5 ส.เพื่อพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
18 : การร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหัวดง
17 : ทบทวนกิจกรรม 5 ส.
16 : การสร้างสื่อสามมิติด้วยเทคนิคคอมพิวเตอร์

กรกฏาคม  2549
15 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา
14 : บทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
13 : ประธานคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548
12 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
11 : ทำงาน Routine อย่างไร ให้เป็นวิจัยสถาบัน
10 : ประธานคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มิถุนายน  2549
9 : การวิจัยแบบหลายขั้นตอน
8 : การทำผลงานทางวิชาการด้วยวิธีการประเมินโครงการ
7 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
6 : วิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษา
5 : การพัฒนาบุคลิกภาพแบบไทย
4 : การวัดและประเมินผลในระดับอุดมศึกษา
3 : วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และประเมินโครงการ
2 : คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา   | 2559 | 2555 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 923 |


 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....