MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   กิจกรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนดำเนินงาน
การเรียนการสอน
กิจกรรมพัฒนานิสิต
การวิจัย(รวมทั้งงานสร้างสรรค์)
การบริการทางวิชาการสู่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบริหารและจัดการ
การเงินและงบประมาณ
การประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร
ประชุม
สัมมนา

Mission
คณะศึกษาศาสตร์
ปฎิทิน
กิจกรรมประจำวัน
Download
ดาวน์โหลดโปรแกรม
Windows Media Player 9 (13.3 MB)
ฟังเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
Adbe Reader 6.0.1 (8.71 MB)
เปิดเอกสารนามสกุล pdf

MISED
  กิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

วิทยากรภายนอกสถาบัน

ปีการศึกษา   | 2559 | 2555 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 923 |

พฤษภาคม  2549
26 : การจัดทำ sar
25 : กรอบและทิศทางงานวิจัยทางการศึกษา และการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการศึกษา
24 : กรอบและทิศทางงานวิจัยทางการศึกษา และการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางการศึกษา
23 : การเขียนโครงร่างการวิจัยทางการศึกษา : ศูนย์เครือช่ายวิจัย
22 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
21 : การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
20 : บรรยายกิจกรรม 5 ส. เพื่อพัฒนาหน่วยงานหอพัก หลังใหม่
19 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
18 : การฝึกเจโตวิมุตติด้วยฌาน
17 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

เมษายน  2549
16 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
15 : เทคนิคการบริหารจัดการ
14 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
13 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน

มีนาคม  2549
12 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
11 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
10 : การฝึกสมาธิให้กับนิสิตภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

กุมภาพันธ์  2549
9 : การฝึกจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ครบ 60 ปี
8 : ประชาชนกับการมีส่วนร่วม

มกราคม  2549
7 : การใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

ตุลาคม  2548
6 : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถานศึกษา

สิงหาคม  2548
5 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

กรกฏาคม  2548
4 : การฝึกอบรมโปรแกรม ตัดต่อวิดีโอเทป

มิถุนายน  2548
3 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล
2 : การฝึกอบรมโปรแกรม ตัดต่อวิดีโอเทป
1 : อบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลระดับชาติ ประจำปี 2548 รุ่น2

ปีการศึกษา   | 2559 | 2555 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 923 |


 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....