MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด สายงาน รวม
สาย ก. สาย ข. สาย ค. วิชาการ ปฏิบัติการ ลจ.ปจ. ลจ.ชค. พร. จำนวน
  สำนักงานเลขานุการคณะ411217429
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา372113
  ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา261110
  ภาควิชาการศึกษา617225
  ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย1719
รวมทั้งหมด1241371818586

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
  สาย ก. 13.95 %
  สาย ข. 4.65 %
  สาย ค. 1.16 %
  วิชาการ 43.02 %
  ปฎิบัติการ 20.93 %
  ลจ.ปจ. 1.16 %
  ลจ.ชค. 9.3 %
  พร. 43.02 %

หมายเหตุ : สาย ก. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
สาย ข. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ข
สาย ค. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ค
วิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ
ปฎิบัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจ้างประจำ
ลจ.ชค. หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว
พร. หมายถึง พนักงานราชการ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....