MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลสังกัดสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

กิจการนิสิต (Student Affairs)

Curriculum and Instruction

Local Curriculum

กราฟิกส์

การจัดการความรู้
ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

การจัดการอุตสาหกรรม (INDUSTRAIL MANAGEMENT)

การเชื่อมและโลหะแผ่น (WELDING AND SHEET METAL)

การบริหารการศึกษา
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
 

การบริหารการศึกษา(Administration)

การประกันคุณภาพการศึกษา
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
ภาควิชาการศึกษา
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assesssment)

การประเมินองค์การ(Organization Evaluation)

การฝึกอบรม
ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เคมี (Instructional Development in Science-Chemistry)
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ภาควิชาการศึกษา
 
 

การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction Development)
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ภาควิชาการศึกษา
 
 

การพัฒนาองค์การทางการศึกษา(Educational Oganization Development)

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
ภาควิชาการศึกษา
 
 

การวิจัยทางการศึกษา
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
ภาควิชาการศึกษา
 
 

การวิจัยทางการศึกษา(Educational Research)

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรและการสอน (Research and Development for Curriculum and Instruction)
รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
ภาควิชาการศึกษา
 
 

การออกแบบระบบการสอน

การอาชีวะและเทคนิคศึกษา (VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION)

เขียนแบบ

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 
ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

เทคโนโลยีทางการศึกษา
รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 
ผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 
 

โทรทัศน์

โทรทัศน์การศึกษา

พลศึกษา
รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 
 

พลศึกษาและการบริหารจัดการกีฬา
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
 

ภาวะผู้นำและการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา (Leadership and Personnal Adminisatration in Education)

โลหะวิทยา

วอลเลย์บอล
รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
 
 

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
ภาควิชาการศึกษา
 
 

ออกแบบ

อาชีวะศึกษา

อุตสาหกรรมศิลป์

อุตสาหกรรมศึกษา

อุตสาหกรรมศึกษา (INDUSTRAIL EDUCATION)


หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....