MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง


ตำแหน่ง รูปภาพ จำนวน สัดส่วน

คนสวน[ รูปภาพ ]3 3.49%
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[ รูปภาพ ]9 10.47%
เจ้าหน้าที่วิจัย[ รูปภาพ ]1 1.16%
นักประชาสัมพันธ์[ รูปภาพ ]1 1.16%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน[ รูปภาพ ]1 1.16%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ[ รูปภาพ ]1 1.16%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]1 1.16%
นักวิชาการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]2 2.33%
นักวิชาการพัสดุ[ รูปภาพ ]2 2.33%
นักวิชาการศึกษา[ รูปภาพ ]8 9.30%
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ[ รูปภาพ ]1 1.16%
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา[ รูปภาพ ]2 2.33%
บรรณารักษ์[ รูปภาพ ]1 1.16%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]18 20.93%
พนักงานขับรถยนต์[ รูปภาพ ]3 3.49%
พนักงานธุรการ[ รูปภาพ ]1 1.16%
รองศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]10 11.63%
ศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]1 1.16%
อาจารย์[ รูปภาพ ]20 23.26%

รวม 86100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....