MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นางกฤษณา วรรณกลาง
ภาควิชาการศึกษา
2.  ดร.กอบสุข คงมนัส
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3.  ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
4.  ดร.ขจรศักดิ์ รุ่นประพันธ์
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
5.  นางสาวชนัดดา ภูหงษ์ทอง
ภาควิชาการศึกษา
6.  ดร.ชำนาญ ปาณาวงษ์
ภาควิชาการศึกษา
7.  ดร.ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
8.  ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
9.  นายทะเนศ วงศ์นาม
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
10.  ดร.น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์
ภาควิชาการศึกษา
11.  ดร.พงษ์เอก สุขใส
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
12.  ดร.พิชญาภา ยวงสร้อย
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13.  ดร.วนินทร สุภาพ
ภาควิชาการศึกษา
14.  ดร.วิเชียร ธำรงโสตถิสกุล
ภาควิชาการศึกษา
15.  ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
ภาควิชาการศึกษา
16.  ดร.สรียา โชติธรรม
ภาควิชาการศึกษา
17.  ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์
ภาควิชาการศึกษา
18.  ผศ.ดร.สุรีย์พร สว่างเมฆ
ภาควิชาการศึกษา
19.  ดร.อังคณา อ่อนธานี
ภาควิชาการศึกษา
20.  ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล
ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

คนสวน
(3) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(9) 
เจ้าหน้าที่วิจัย
(1) 
นักประชาสัมพันธ์
(1) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(1) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
(1) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(1) 
นักวิชาการเงินและบัญชี
(2) 
นักวิชาการพัสดุ
(2) 
นักวิชาการศึกษา
(8) 
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(1) 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(2) 
บรรณารักษ์
(1) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(18) 
พนักงานขับรถยนต์
(3) 
พนักงานธุรการ
(1) 
รองศาสตราจารย์
(10) 
ศาสตราจารย์
(1) 
อาจารย์
(20) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....