MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ปัญญา สังขวดี

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
โทรศัพท์ : 055-962437
อีเมล : sk_panya@hotmail.co.th

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

การศึกษา

 • 2552 : Ph.D. (Physical Education) , Doctor Bhimrao Ambedkar University , India
 • 2527 : กศ.ม. (พลศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ไทย
 • 2521 : กศ.บ. (พลศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา , ไทย
 • 2519 : ป.กศ.สูง (พลศึกษา) , วิทยาลัยพลศึกษาชลบุรี , ไทย
 • 2515 : ป.กศ.ต้น (-) , วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 2512 : มัธยมศึกษาตอนต้น (-) , โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฐ์ , ไทย
 • 2510 : ประถมศึกษาปีที่ 7 (-) , โรงเรียนสุวรรณศิลป์ , ไทย
 • 2508 : ประถมศึกษาปีที่ 4 (-) , โรงเรียนวัดคุณแม่อินทร์ , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • พลศึกษา

การรับเครื่องราชฯ

 • 2554 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2549 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2547 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2546 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2542 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2539 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2537 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2532 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2527 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....