MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ พุ่มพวง

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-962416,086-6381564
อีเมล : kittipong@sut.ac.th

การศึกษา

  • 2540 : กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ไทย
  • 2532 : ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , ไทย
  • 2529 : มัธยมศึกษาปีที่ 6 (-) , โรงเรียนสุรวิทยาคาร , ไทย
  • 2522 : ประถมศึกษาปีที่ 6 (-) , โรงเรียนหนองโคงสุรวิทยาคม , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

  • เทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการศึกษา
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
  • คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
  • เทคโนโลยีการศึกษา

การรับเครื่องราชฯ

  • 2548 , เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....