MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ดร.สายฝน วิบูลรังสรรค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-962427
อีเมล : fonvib@hotmail.com

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 25 พฤศจิกายน 2558 , อบรม e-document , ed1203 , ไทย
 • 24 - 25 พฤษภาคม 2552 , อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2552 , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2551 , อาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา2551 , ห้อยขาแข้ง จ.อุทัยธานี , ไทย
 • 28 - 30 เมษายน 2551 , โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ , Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ , ไทย
 • 25 เมษายน 2551 , โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ , ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พนัส หันนาคินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2551 , อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ , ห้อง SC ๑-๓๑๑ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 15 มกราคม 2551 , โครงการสัมมนาอาจารย์บัณฑิตศึกษา , Main Conference Room ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 28 May 1466 , การศึกษาดูงานระบบการศึกษาที่เวียดนาม , Can Tho University , Vietnam

การศึกษา

 • 2550 : กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 2543 : ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2542 : กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 2540 : ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
 • 2538 : ค.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) (การประถมศึกษา ) , สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก , ไทย
 • 2534 : มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทย์-พื้นฐานสาธารณสุข) , โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี , ไทย
 • 2531 : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (-) , โรงเรียนอุดมดรุณี , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • วิจัยทางการศึกษา (Educational research)
 • การวัดผลและประเมินผลการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation)
 • วิจัยในชั้นเรียน(Classroom Research)
 • การสร้างข้อสอบ(cognitive testing)

การรับเครื่องราชฯ

 • 2556 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2544 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....