MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-962446
อีเมล : varinthorn.b@gmail.com

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . Boonying, V. (2011). Human Capital in Community. Journal of Education, Prince of Songklanakharin University. Volume 22 No. 3 January-April: 20-33. . Journal of Education, Prince of Songklanakharin University . 22 (3) : 20-33.
 • 2555 . Boonying, V. (2012). Human Resource Development by Using the Concept of Competences- based on Educational Development for Asean Community. Journal of Education, Chulalongkorn University. Volume 39 No.3 May-June : 86-98. . Journal of Education, Chulalongkorn University. . 39 (3) : 86-98.
 • 2553 . Boonying, V. (2010). “Human Capital: A learning process on environmental community by using the Appreciation Influence Control Technique.” Journal of Education, Naresuan University. Volume 13 No.1 January-April : 61-78. . Journal of Education, Naresuan University . 13 (1) : 61-78.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2011. Training Needs Policies Based on the Development of Leadership Competencies for Heads of Public Sectors in Thailand, . Boonying, V. (2011) “Training Needs Policies Based on the Development of Leadership Competencies for Heads of Public Sectors in Thailand” Proceeding of the International Journal of Arts & Sciences (IJAS, conference for academic disciplines at the American University of Rome, Italy. October 31 to November 3, 2011., 31 October 2011 - 3 November 2011.
 • . 1465. Training Needs Assessment: A guideline for developing the training policy, . Human Resource Development in Asia: Ethics and Quality of Work-Life for Sustainable Development 7th International Conference of the Academy for HRD (Asia Chapter), 11 March 1465 - 11 June 1465, Bangkok, Page 335-342.

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 3 - 6 พฤศจิกายน 2551 , Human Resource Development in Asia: Ethics and Quality of Work-Life for Sustainable Development 7th International Conference of the Academy for HRD (Asia Chapter) , Pullman, King Power Hotel, กรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 1 ธันวาคม 2009 , การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อผลลัพท์การเรียนรู้ที่มุ่งสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ , โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก , ไทย
 • 26 - 30 ตุลาคม 2009 , Strengthening National Level Capacity in Violence and Injury Prevention in Thailand , โรงแรมอลิซาเบท กรุงเทพฯ , ไทย
 • 10 กรกฏาคม 2009 , จากวิสัยทัศน์ 2570 สู่แผน 11 โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , อิมแพ็คเมืองทองธานี , ไทย
 • 29 พฤษภาคม 2009 , ประชุมปรึกษาหารือเผยแพร่ผลงานวิจัย "กลยุทธ์การพัฒนาและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายวิจัยการศึกษา , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ , ไทย
 • 24 - 26 พฤษภาคม 2009 , โครงการพัฒนาบุคลากร ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา , จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 20 - 21 พฤษภาคม 2009 , โครงการส่งเสริมพหุพาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน , จังหวัดเชียงราย , ไทย
 • 16 พฤษภาคม 2009 , การปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 30 เมษายน 2009 , โครงการเสวนาเรียนรู้การสอนและการวิจัย , คณะศึกษาศาสตร์ , ไทย
 • 28 - 29 มีนาคม 2009 , โครงการสร้างปัญญาจากจิตสู่การสอน , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 19 - 20 มีนาคม 2009 , ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2 , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง , ไทย
 • 7 มีนาคม 2009 , ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 , , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 7 มีนาคม 2009 , โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 4 - 4 เมษายน 2009 , โครงการพานิสิตปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงาน , อ่าวคุ้งกระเบนจ.จันทบุรี , ไทย
 • 26 - 30 January 1466 , โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา , บาหลี , Indonesia
 • 15 กันยายน 2008 , ประชุมสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข , ณ โรงแรมลีลาวดี ปารค์ แอนด์ โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก , ไทย

การศึกษา

 • 2550 : Ed.D (Professional Development, Education and Human Development) , Victoria University, Melbourne , Australia
 • 2549 : Certificate (Tourism Management) , Holme Institute , Australia
 • 2540 : วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Education and Training for Human Capital
 • Evaluation to Develop a Policy for HRD
 • Competency based HRM
 • Public Management Quality Awards: PMQA
 • Qualitative Research
 • Health Education and Health Promotion
 • Human Resource Development in Community

การรับเครื่องราชฯ

 • 2547 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2543 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2540 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2538 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2536 , จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....