MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นางกฤษณา วรรณกลาง

ตำแหน่ง : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-962430
อีเมล : kritsanaw@nu.ac.th

การศึกษา

  • 2532 : กศ.ม. (สุขศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ไทย
  • 2528 : วท.บ. (สุขศึกษา) , มหวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พลศึกษา , ไทย
  • 2524 : มัธยมศึกษาตอนปลาย (-) , โรงเรียนสมถวิลราชดำริ , ไทย
  • 2522 : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (-) , โรงเรียนนารีวุฒิ , ไทย
  • 2513 : ประถมศึกษา (-) , โรงเรียนวัดลูกแก , ไทย

การลาศึกษา

  • 6 กันยายน 2551 - 6 มิถุนายน 2554 , หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน , ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย , ด้วยทุน กองทุนมหาวิทยาลัย

การรับเครื่องราชฯ

  • 2548 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • 2544 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
  • 2541 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
  • 2538 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....