MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ดร.อาพัทธ์ เตียวตระกูล

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
โทรศัพท์ : 055-962447
อีเมล : arphat_t@hotmail.com

งานวิจัย

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 10 - 15 September 2015 , International Conference on Education and Social Science (ICESS-2015) , Sydney , Australia
 • 23 May 2014 - 9 July 2014 , โครงการศึกษาวัฒนธรรมกีฬากับวิถีชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา , ประเทศสหรัฐอเมริกา , United States Of America
 • 21 - 22 May 2013 , International Conference on Teaching and Learning in Education , Melaka, Malaysia , Malaysia
 • 13 - 15 มกราคม 2556 , หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 23 - 24 มีนาคม 2555 , อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย , ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ แกรนด์วิว , ไทย
 • 24 สิงหาคม 2554 , กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยแบบสหวิทยาการ , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 24 - 25 กรกฏาคม 2551 , โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 6 (ประจำปีการศึกษา 2550)(24 – 25 ก.ค. 2550) , เขาค้อวัลเลย์ จ.เพชรบูรณ์ , ไทย
 • 27 กุมภาพันธ์ 2551 , การอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ(27 ก.พ. 2551) , คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 20 กุมภาพันธ์ 2551 , โครงการเสวนาเรียนรู้การสอนและการวิจัย(20 ก.พ. 2551) , คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 26 - 28 ตุลาคม 2550 , ประชุมสัมมนาเวทีถอดบทเรียนโครงการรับน้องปลอดเหล้า(26 – 28 ต.ค. 2550) , สวนสนประดิพัทธ์ จ.ประจงบคีรีขันธ์ , ไทย
 • 18 - 19 ตุลาคม 2550 , โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” และโครงการประชุมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2550(18 – 19 ต.ค. 2550) , คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 16 - 17 ตุลาคม 2550 , โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์บรรจุใหม่(16 – 17 ต.ค. 2550) , เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ , ไทย
 • 15 ตุลาคม 2550 , ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ และ Assoc.Prof.Iwata Yasuyuki จากประเทศญี่ปุ่น(15 ต.ค. 2550) , คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 9 - 13 กันยายน 2550 , การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง “Biomechanics in Sports”(10 – 13 ก.ย. 2550) , โรงแรมดีลักษณ์ เพลส จ.กรุงเทพฯ , ไทย
 • 8 - 8 กันยายน 2551 , โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์”(9 ส.ค. 2550) , สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 7 - 7 ตุลาคม 2550 , โครงการประเมินคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์(9 – 10 ก.ค. 2550) , คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 1 - 3 กันยายน 2550 , การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษาและนันทนาการแห่งประเทศไทย (1-3 ก.ย. 2549) , โรงแรมคุ้มสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี , ไทย
 • 28 มิถุนายน 2550 , การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “Excellence Writing and Publication”(28 มิ.ย. 2550) , คณะศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 18 - 24 มิถุนายน 2550 , การอบรมความรู้เพิ่มเติมและสอบภาษาอังกฤษ(18 – 24 มิ.ย. 2550) , The Academy for Education USA Washington D.C. , ไทย
 • 5 - 5 ตุลาคม 2550 , การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้นำ”(6 – 10 พ.ค. 2550) , สถาบันฝึกอบรมผู้นำ มูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง , ไทย
 • 4 - 4 สิงหาคม 2550 , การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศขั้นพื้นฐาน(BRONZE)(4 – 8 เม.ย. 2550) , สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 11 - 11 เมษายน 2550 , สัมมนาทางวิชาการบริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 30 เรื่อง“ทิศทางการบริหารการศึกษากับการพัฒนาประเทศ”(3 – 4 พ.ย. 2550) , โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา , ไทย
 • 2 มีนาคม 2550 , การอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสินกีฬาฟันดาบไทย(3 ก.พ. 2550) , ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร , ไทย
 • 5 กุมภาพันธ์ 2550 , การประชุมสัมมนา เรื่อง การปลูกฝังคุณธรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป(2 พ.ค. 2550) , อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ ม.นเรศวร , ไทย
 • 2 กุมภาพันธ์ 2550 , การฟังการบรรยายพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษาชาติ”(2 ก.พ. 2550) , คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 24 - 26 มกราคม 2550 , การอบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ภาคบริหารและพัฒนาการศึกษา(24 – 26 ม.ค. 2550) , จ.เชียงใหม่ , ไทย
 • 25 - 26 พฤษภาคม 2011 , KU Sport Management Summit 2011 , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 20 - 22 กรกฏาคม 2009 , สัมมนาและศึกษาดูงาน กลุ่มพลานามัย (20 - 22 ก.ค. 2552) , จ.ชลบุรี และจ.ฉะเชิงเทรา , ไทย
 • 9 กรกฏาคม 2009 , ประชุมวิชาการการจัดการทางการกีฬา(7 ก.ย. 52) , มหาวิทยาลัยมหิดล , ไทย

การศึกษา

 • 2555 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษา) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 2548 : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2546 : วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) (วิทยาศาสตร์การกีฬา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2542 : มัธยมศึกษาปีที่ 6 (วิทยาศาสตร์) , โรงเรียนเฉลิมขวัณสตรี , ไทย
 • 2539 : มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิทยาศาสตร์) , โรงเรียนอุดมดรุณี , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • Sport Management
 • Basketball

การลาศึกษา

 • 6 กรกฏาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2555 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย , ด้วยทุน AIT

การยกย่องเชิญชูเกียรติและรางวัล

 • 7 ธันวาคม 2002 , ความสามารถดีเด่นทางด้านการเรียน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....