MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
โทรศัพท์ : 055-962421 ต่อ 200-201
อีเมล : ae7good@hotmail.com

งานวิจัย

วิทยากร/กรรมการวิชาการนอกสถาบัน

การฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ

 • 4 - 10 พฤษภาคม 2550 , อบรมผู้นำ , สถาบัน พลตรีจำลอง จ.กาญจนบุรี , ไทย
 • 3 - 8 เมษายน 2550 , อบรมกีฬาลีลาศขั้นพื้นฐาน , สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย , ไทย
 • 3 - 4 มีนาคม 2550 , สัมมนาผู้ตัดสินแบดมินตันแห่งประเทศไทย , กรมที่ดิน กรุงเทพ , ไทย
 • 24 - 26 มกราคม 2550 , ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การศึกษา

 • 2556 : ปรด.การศึกษา (การจัดการกีฬา) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 2548 : วท.ม (วิทยาศาสตร์การกีฬา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
 • 2545 : ศศ.บ (เกียรตินิยมอันดับ2) (พลศึกษา ) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย
 • 2541 : ม.6 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) , โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ , ไทย
 • 2539 : ม.3 (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) , โรงเรียนทับช้างวิทยาคม , ไทย
 • 2536 : ป.6 (-) , โรงเรียนวัดวังไทร , ไทย

ความเชี่ยวชาญ

 • ผู้นำนันทนาการ
 • ผู้ตัดสินแบดมินตัน
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • นันทนาการผู้สูงอายุ

การลาศึกษา

 • 6 กรกฏาคม 2551 - 26 พฤษภาคม 2555 , หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย , ด้วยทุน AIT

การรับเครื่องราชฯ

 • 2555 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....