MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

กรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

1.  รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์
2.  รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
3.  รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ภาควิชาการศึกษา
4.  รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
5.  รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาการศึกษา
6.  ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
7.  ผศ.ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8.  นางสาวมุกดา ทองนุ้ย
หัวหน้าสำนักงานเลขาฯ สำนักงานเลขานุการคณะ


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....