MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาแบบพิเศษ

 ชื่อ-นามสกุล
 
  -   html วิธีการค้น
 
 ภาควิชา/สังกัด
 
   
 
 ตำแหน่ง
 
   
 
 ความเชี่ยวชาญ
 
   
 
 
 หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมดวิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อ-นามสกุล และความเชี่ยวชาญ) หรือระบุตำแหน่ง หรือระบุภาควิชา/สังกัด
    ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้

  • ชื่อ-นามสกุล         เช่น   ชุมพณ , กันทะ

  • ความเชี่ยวชาญ     เช่น   คอมพิวเตอร์ , แบบจำลอง , Computer , Modeling

หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น

  • ชื่อ สมปอง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
  • ภาควิชา/สังกัด วิทยาศาสตร์การเกษตร และ ความเชี่ยวชาญ ดิน


ขึ้นบน


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....