MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูล KQI คณะเกษตรศาสตร์ แบบ Real Time
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพหมายเลข 4
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

สัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : อาจารย์

สังกัด ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา77033010100
  ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา337.5562.58100
  ภาควิชาการศึกษา14.3626.1521.71147.823100
  ภาควิชาพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย112.5112.56758100
รวมทั้งหมด121020.41836.72040.849100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
  ศาสตราจารย์ 2 %
  รองศาสตราจารย์ 20.4 %
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36.7 %
  อาจารย์ 40.8 %

หมายเหตุ : จำนวนอาจารย์ หมายถึงจำนวนบุคลากรที่เป็น ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก. และ พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....