MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูล KQI คณะศึกษาศาสตร์
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพหมายเลข
34 (กำลังรวมข้อมูล)
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตัวบ่งชี้
ชื่อของตัวบ่งชี้ จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
สูตรในการคำนวน (จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบัน / จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด)
หน่วยที่ใช้วัด ครั้ง/คน
ข้อมูลที่ใช้ 1. จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบัน
2. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
ความหมายของตัวบ่งชี้ จำนวนครั้งของการเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด
วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินความพอเพียงและศักยภาพในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของอาจารย์และบุคลากร
แหล่งข้อมูล รายงานการวิจัยสถาบัน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล ทุกภาคการศึกษา
รอบระยะเวลาการนำเสนอตัวบ่งชี้ ทุกปี
ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล คณะ
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย คณบดี
ผู้สนับสนุนในการบรรลุเป้าหมาย หัวหน้าภาควิชา

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....