MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  


   บุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
ค้นหาบุคลากร
กรรมการประจำคณะฯ
กรรมการบริหาร
กรรมการประกันคุณภาพ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับตำแหน่ง
ลักษณะตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายในสถาบัน
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร
   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย
   ตัวบ่งชี้คุณภาพ KQI
สัดส่วนวุฒิอาจารย์ (3)
สัดส่วนตำแหน่ง (4)
บทความวิชาการ (31)
วิทยากรภายนอก (34)
กรรมการภายนอก (35)
การอบรม/ประชุม (46)


  บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  
KQI ฐานข้อมูล KQI คณะศึกษาศาสตร์
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพหมายเลข
31 (กำลังรวมข้อมูล)
สำหรับการประเมิณคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดของตัวบ่งชี้
ชื่อของตัวบ่งชี้ จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ประจำทุกระดับ
สูตรในการคำนวน (จำนวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในงานสร้างสรรค์ / จำนวนอาจารย์ทั้งหมด)
หน่วยที่ใช้วัด สัดส่วน
ข้อมูลที่ใช้ 1. จำนวนบทความจากงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
2. จำนวนสิ่งประดิษฐ์ ศิลปกรรม และวรรณกรรม3. จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
ความหมายของตัวบ่งชี้ จำนวนบทความจากงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และงานสร้างสรรค์ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ทั้งนี้มีเกณฑ์จำแนกบทความจากงานวิจัยตามระดับคุณภาพการตีพิมพ์และให้ค่าน้ำหนักต่างกัน ได้แก่ วารสารนานาชาติ การประชุมวิชาการนานาชาติ วารสารระดับชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ส่วนงานสร้างสรรค์ ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม และวรรณกรรม ตัวบ่งชี้นี้สะท้อนคุณภาพและศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
วัตถุประสงค์ของตัวบ่งชี้ เพื่อประเมินคุณภาพและศักยภาพด้านการวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
แหล่งข้อมูล รายงานการวิจัยสถาบัน
ความถี่ในการเก็บข้อมูล ทุกปี
รอบระยะเวลาการนำเสนอตัวบ่งชี้ ทุกปี
ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล (1) กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
(2) คณะ
ผู้รับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมาย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ผู้สนับสนุนในการบรรลุเป้าหมาย คณบดี

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....