MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  
SAR-45

บ อ ก ก ล่ า ว    


แนะนำเว็บหน้านี้

   KQI
บอกกล่าว
ผัง KQI
ผู้ดูแล KQI
ตัวบ่งชี้ KQI
ดาวน์โหลดเอกสาร
บอกกล่าวเล่าเรื่อง
เว็บไชต์ที่เกี่ยวข้อง

งานประกันคุณภาพการศึกษา qaonline

ทุกวันนี้ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ "งานประกันคุณภาพการศึกษา" ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย เราในฐานะหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอนำเสนอ นโยบายเพื่อที่ท่านจะสามารถทำความเข้าใจได้มากขึ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบัณฑิต และคณะฯ

ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุให้สถาบันอุดมศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และภายนอกรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็น องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และดำเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา พร้อมทั้งให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....