MISEDU
คณะศึกษาศาตร์
หน้าแรก I หน่วยงาน I บุคลากร I งานวิจัย I เอกสารวิชาการ I กระบวนวิชา I นิสิต I กิจกรรม I โครงการ I อาคารสถานที่ I ครุภัณฑ์ I KQI I SAR I Webmail  I ค้นหา I เข้าระบบ I  

   กลุ่มกระบวนวิชา
กลุ่มวิชา 001 (Education)
กลุ่มวิชา 201 (EDU)
กลุ่มวิชา 205 (Education)
กลุ่มวิชา 213 (Education)
กลุ่มวิชา 214 (Education)
กลุ่มวิชา 234 (EDU)
กลุ่มวิชา 252 (EDU)
กลุ่มวิชา 254 (EDU)
กลุ่มวิชา 255 (EDU)
กลุ่มวิชา 256 (EDU)
กลุ่มวิชา 258 (EDU)
กลุ่มวิชา 261 (EDU)
กลุ่มวิชา 352 (EDU)
กลุ่มวิชา 353 (EDU)
กลุ่มวิชา 354 (MDE)
กลุ่มวิชา 355 (TCE)
กลุ่มวิชา 358 (EDU)
กลุ่มวิชา 359 (EDU)
กลุ่มวิชา 366 (EDU)
กลุ่มวิชา 367 (MDE)
กลุ่มวิชา 369 (EDU)
กลุ่มวิชา 370 (EDU)
กลุ่มวิชา 371 (MDE)
กลุ่มวิชา 372 (EDU)
กลุ่มวิชา 373 (EDU)
กลุ่มวิชา 374 (TCE)
กลุ่มวิชา 390 (EDU)
กลุ่มวิชา 391 (MDE)
กลุ่มวิชา 392 (TCE)
กลุ่มวิชา 393 (EDU)
กลุ่มวิชา 394 (MDE)
กลุ่มวิชา ทั้งหมด


  กระบวนวิชาคณะศึกษาศาสตร์ หน้าแรก แนะนำ  

กระบวนวิชา - กลุ่มวิชาทั้งหมด

  001 วิชาศึกษาทั่วไป
 001151   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  2549 / 1
 001152   การบริหารกาย  2549 / 1
 001153   กิจกรรมเข้าจังหวะ  2549 / 1
 001154   ว่ายน้ำ  2549 / 1
 001155   ลีลาศ  2549 / 1
 001156   ตระกร้อ  2549 / 1
 001157   กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  2549 / 1
  353 วิชาเฉพาะสาขาจิตวิทยาการแนะแนว
 353331   จิตวิทยาสำหรับครู  2549 / 1
 353433   จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครู  2549 / 1
 353542   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2549 / 1
  354 วิชาเฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา
 354411   การบริหารคุณภาพสถานศึกษา  2549 / 1
 354413   ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  2549 / 1
 354414   การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2549 / 1
 354415   การบริหารการอาชีวศึกษา  2549 / 1
 354561   หลักการบริหารการศึกษา  2549 / 1
 354562   ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา  2549 / 2
 354563   นโยบายและการวางแผนการศึกษา  2549 / 2
 354564   การบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา  2548 / 2
 354565   การพัฒนาองค์การ  2549 / 2
 354566   การบริหารคุณภาพการศึกษาและการประเมินโครงการ  2549 / 2
 354567   การบริหารและพัมนางานกิจการนักเรียน  2549 / 2
 354568   การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและสิ่งแวดล้อม  2549 / 1
 354571   กฎหมายสำหรับนักบริหารการศึกษา  2549 / 1
 354572   ภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาการศึกษา  2549 / 2
 354573   การเมืองกับการศึกษา  2549 / 2
 354574   การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  2549 / 2
 354581   ภูมิภาคศึกษา  2549 / 3
 354596   สัมมนาทางการบริหารการศึกษา  2549 / 2
  355 วิชาเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 355201   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2549 / 1
 355202   หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2549 / 1
 355203   สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  2549 / 1
 355204   เทคโนโลยีการถ่ายภาพ  2549 / 1
 355205   กราฟิกเบื้องต้น  2549 / 1
 355206   การผลิตและการนำเสนอสื่อการศึกษา  2549 / 1
 355207   การผลิตรายการโทรทัศน์  2549 / 1
 355208   คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  2549 / 1
 355301   ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการศึกษา  2549 / 1
 355309   การบริหารและนิเทศงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2549 / 1
 355310   การออกแบบระบบการเรียนการสอน  2549 / 1
 355311   เทคโนโลยีการฝึกอบรม  2549 / 1
 355321   การศึกษาเอกัตภาพและการศึกษาทางไกล  2549 / 1
 355322   เครือข่ายเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2549 / 1
 355323   พิพิธภัณฑ์การศึกษา  2549 / 1
 355324   การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  2549 / 1
 355325   การออกแบบกราฟิกและการจัดแสดงนิทรรศการ  2549 / 1
 355331   เทคนิคการเป็นวิทยากร  2549 / 1
 355341   อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา  2549 / 1
 355404    การออกแบบระบบการเรียนการสอนและสื่อ  2549 / 1
 355407   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  2549 / 2
 355408   สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  2549 / 1
 355431   คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  2549 / 1
 355451   เทคโนโลยีการพิมพ์  2549 / 1
 355452   การโฆษณา  2549 / 1
 355511   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขั้นสูง  2549 / 1, 2, 3
 355512   การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอน  2549 / 2
 355513   การจัดการแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  2549 / 2
 355514   ประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2549 / 3
 355521   การศึกษาทางไกล  2549 / 1, 2, 3
 355531   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  2549 / 1
 355541   กราฟิคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  2549 / 1
 355542   การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2549 / 1
 355543   การเรียนการสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  2549 / 3
 355544   มัลติมิเดียเพื่อการศึกษา  2549 / 3
 355545   การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิกส์  2549 / 3
 355551   สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 355591   สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2550 / 1, 2, 3
 355598   การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)  2549 / 1, 2, 3
 355599   วิทยานิพนธ์  2549 / 1, 2, 3
  358 วิชาเฉพาะสาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
 358593   สัมมนาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  2549 / 1
  366 วิชาเฉพาะสาขาวิชาชีพครู
 366211   พื้นฐานการศึกษา  2549 / 1
 366312   ความเป็นครู  2549 / 1
 366413   ประเด็นพิเศาทางการศึกษา  2549 / 1
 366431   โครงการสุขภาพและสวัสดิศึกษาในสถานศึกษา  2549 / 1
 366492   สหกิจศึกษา  2549 / 2
 366511   ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา  2549 / 1
 366512   การพัฒนาหลักสูตรและการสอน  2549 / 1
 366513   ระเบียบวิธีจัย  2549 / 1
 366515   เทคโนโลยีสาสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา  2549 / 1
 366581   ภูมิภาคศึกษา  2549 / 1
 366591   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา I  2549 / 2
 366592   การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษา 2  2549 / 1
  370 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอน
 370501   ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพครู  2549 / 1
 370510   การวัดและประเมินผลทางการศึกษา  2549 / 1
 370511   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  2549 / 1
 370521   หลักสูตรและการสอน  2549 / 1
 370522   วิธีการสอน  2549 / 1
 370531   การพัฒนานวัตรกรรมทางการสอน  2549 / 1
 370591   ฝึกสอน  2549 / 2
 370592   สัมมนาการศึกษา  2549 / 1
  371 วิชาเฉพาะสาขาการบริหารจัดการกีฬา
 371521   การบริหารจัดการสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  2549 / 1
  374 วิชาเฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 374111   ภาษาอังกฤษในคอมพิวเตอร์ศึกษา  2549 / 1
 374121   การคิดเชิงตรรกศาสตร์ (Logical Thinking)  2549 / 1
 374165   ศิลปะดิจิตอล  2549 / 1, 2, 3
 374166   การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์  2549 / 1, 2, 3
 374173   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  2549 / 1
 374212   การออกแบบระบบการเรียนการสอน  2549 / 1
 374213   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์  2549 / 1, 2, 3
 374222   การแก้ปัญหาทางการศึกษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์  2549 / 1
 374242   เทคโนโลยีเว็ปเพื่อการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374243   การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374252   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  2549 / 1
 374315   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์  2549 / 1, 2, 3
 374323   การเรียนรู้แบบร่วมมือ  2549 / 1, 2, 3
 374324   การจัดการความรู้  2549 / 1, 2, 3
 374331   ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374333   โปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา  2549 / 1, 3
 374334   การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374344   การบริหารระบบขั้นสูงในสถานศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374345   การบริหารระบบสื่อตามคำขอ  2549 / 1, 2, 3
 374346   เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374347   ความปลอดภัยสำหรับระบบเครือข่ายทางการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374348   การจัดการห้องเรียนคอมพิวเตอร์  2549 / 1, 2, 3
 374351   ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา  2549 / 1
 374362   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  2549 / 1, 2, 3
 374363   การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอล  2549 / 1, 3
 374364   โครงงานด้านสื่ออิเล็คทรอนิกส์  2549 / 1, 2, 3
 374374   การประยุกต์สถานการณ์จำลองและเกมการเรียนการสอน  2549 / 1, 2, 3
 374375   การจัดการสำนัก/ศูนย์คอมพิวเตอร์  2549 / 1, 3
 374376   ระบบการศึกษาแบบอิเล็คทรอนิกส์  2549 / 1, 2, 3
 374414   การบริหารคุณภาพสถานศึกษา  2549 / 1, 3
 374432   ระบบคอมพิวเตอร์ในงานทางการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 374441   เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับสถาบันศึกษา  2549 / 1, 3
 374461   การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์  2549 / 1, 2, 3
 374471   ระบบสื่อการสอนอัจฉริยะ  2549 / 1, 2, 3
 374472   ประเด็นปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา  2549 / 1, 2, 3
  391 วิชาเฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา
 391611   การประยุกต์ทฤษฏีองค์การเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 391612   การบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 391641   การพัฒนาภาวะผู้นำ  2549 / 1, 2, 3
 391691   สัมมนาวิจัยการบริหารและการวิเคราะห์นโยบาย  2549 / 1, 2, 3
  392 วิชาเฉพาะสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 392611   วิจัยทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาขั้นสูง  2549 / 1
 392612   การออกแบบระบบการเรียนการสอนขั้นสูง  2549 / 1, 2, 3
 392621   การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 392631   ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 392641   ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2)  2549 / 1
 392642   เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทย  2550 / 1, 2, 3
 392643   คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบงานบริหารทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  2549 / 1, 2, 3
 392697   สัมมนา  2549 / 1, 2, 3
 392699   วิทยานิพนธ์  2549 / 1, 2, 3
  393 วิชาเฉพาะสาขาหลักสูตรและการสอน
 393632   ประเด็นคัดสรรงานวิจัยขั้นสูงด้านหลักสูตรและการสอน  2549 / 1

หน้าแรก  แนะนำ  

 
         โดยความอนุเคราะห์จาก www.agri.cmu.ac.th.....