Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

[ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอน ที่เน้นการสร้างความตระหนักและความศรัทธาต่อวิชาชีพครู สำหรับนิสิตหลักสูตรคู่ขนาน ] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 613 คน
[ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง] เพิ่มเมื่อ 24 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 3593 คน
[ ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของนิสิตปริญญาตรี] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 685 คน
[ภาวะความเป็นผู้ใหญ่ของนิสิตปริญญาโท] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 657 คน
[การจัดการเรียนฯแบบตกผลึก ] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 3668 คน
[กิจกรรรมแนะแนว] เพิ่มเมื่อ 23 ตุลาคม 2555 อ่านแล้ว 426 คน
แผนการสอนแบบ มคอ.3 ทั้งหมด : 6 รายการ หน้า 1/1
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
ต.ท่าโพธิ์  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000  โทร .055 -96 - 2410
Online จำนวน : 1 คน   จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์