หมวดพื้นที่ส่วนกลาง


สะอาด พร้อมสบู่เหลว
แบบตรวจเช็คการทำความสะอาด


ห้องสุขา
หลักการและเหตุผล


1. เพื่อให้ห้องสุขามีความสะอาด เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัย
2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากร ในการใช้งานห้องสุขาอย่างถูกต้อง

ขอบเขต

ห้องสุขาทุกห้องในบริเวณอาคารคณะฯ

หัวใจในการปฏิบัติ

ต้องให้บุคลากรและบุคคลทั่วไปมั่นใจว่า ห้องสุขามีความสะอาดและถูกสุขอนามัย

วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ

1. มีป้ายบ่งชี้ว่าเป็นสุขาชายหรือสุขาหญิง
2. อุปกรณ์และสุขภัณฑ์ภายในห้องสุขาต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน กระดาษชำระต้องมีบรรจุในกล่องเสมอ, สบู่เหลวล้างมือต้องมีบรรจุอยู่ในที่กดเสมอ
3. ต้องมี Check sheet สำหรับตรวจเช็คความเรียบร้อยประจำวันของแม่บ้าน
4. ถุงใส่ผ้าอนามัยต้องมีแขวนไว้ประจำในห้องน้ำหญิงทุกห้อง
5. พื้นที่โดยรวมดูสะอาด ไม่มีเศษขยะและน้ำเจิ่งนอง
6.มีถังขยะตั้งประจำทุกห้อง