ไทย ENG
 
 
Admission  
เกี่ยวกับคณะ
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
นโยบายการบริหารและพัฒนา
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
กลยุธ์การบริหารจัดการ
อัตตลักษณ์
คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำคณะ

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหารงาน
บุคลากร
 
 
Faculty & Staff  
หน่วยงาน
สำนักงานเลขานุการคณะ  
ภาควิชาเทคโนฯ  

ภาควิชาบริหารฯ
ภาควิชาการศึกษา
ภาควิชาพลศึกษาฯ
 
 
Alumni  
หลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 
 
Current Students  
ระบบประกันคุณภาพ
CHE QA Online (ภาควิชา)
CHE QA Online
ร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี 57 สกอ.
 
 
 
สารสนเทศ
MIS
MISEDU
บทเรียน e-learning
ผลงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์
ระบบงานทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
ตรวจเช็คการใช้ห้อง
 
 
Visitors  
บริการนิสิต

การบริการและสวัสดิการนิสิต
แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
ขั้นตอนและกำหนดการ
ทำวิทยานิพนธ์

ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตปริญญาเอก
ผลการสอบประมวลความรู้

 
ดาวโหลดไฟล์แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
 

 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
ประกาศรับสมัคร
 
ผลงานคณะศึกษาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว-กิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์นิสิต และศิษย์เก่า
Online in site : 4
        สถิติการเข้าชม
    73763 Visitors73763 Visitors73763 Visitors73763 Visitors73763 Visitors73763 Visitors73763 Visitors
since 01/01/2014
 

 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th

June 28, 2017 8:38