กลับหน้าหลัก
ภาควิชาเทคโนโลยี
       และสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
การแบ่งสายงาน
ผังการปฏิบัติงานตามสายงาน
เลขานุการคณะ
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน
หน่วยวิจัย
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์แนะแนวอาชีพ

โครับสมัครนิสิตศึกษาปริญญาตรีหลายตำแหน่ง
รับสมัครทุนและทำงานในอเมริกา
รับสมัครงานโรงเรียนรัชฏาวิทยา(RAC)
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เบรนนิแอ็คท์ เมนเนจเมนต์ จำกัด
งานพิเศษ
รับสมัครครูโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานบริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัด
วันนัดพบแรงงาน
รับสมัครงานบริษัทแหลมทองสหการ
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน(ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ)
โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ
โครงการยุวชนยูซีอีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตเรียและแคนาดา
กำหนดรับสมัครของรัฐและเอกชน50
 
 
 


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
 education@nu.ac.th