กลับหน้าหลัก
ภาควิชาเทคโนโลยี
       และสื่อสารการศึกษา
ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
สำนักงานเลขานุการคณะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
การแบ่งสายงาน
ผังการปฏิบัติงานตามสายงาน
เลขานุการคณะ
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน
งานกิจการนิสิต
       และศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานวิจัย
หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
 


หน่วยพัฒนานิสิต
>
คู่มือกิจการนิสิต

 

หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
>
โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนิสิตจากการทำงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2551
>
ขอรับนักศึกษาฝึกงาน
>
เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 51
>
รับสมัครินิสตเข้าร่วมพัฒนาโปรแกรมซีเอ็ด
>
เยี่ยมลูกค้าและประชาสัมพันธ์โครงการใหม
>
ประชาสัมพันธ์โครงการ AACP
>
เชิญนิสิตนักษาศึกษาส่งเกมส์และสื่อสสร้างสรรค์
>
เชิญนิสิตนักศึกษาส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและจัดนิทรรศการ
>
เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวนแผนการตลาด
>
ขอส่งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ วันนัดพบแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
>
ขอประชาสัมพันธ์งาน 7 US 2007
>
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิดีทัศน์ประกอบเพลงชาติไทย
>
กิจกรรมประกวดสัญลักษณ์ส่งเสริมคุณธรรม
>
ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนส่งคำประพันธ์เข้าประกวด
>
ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ประจำปี 2550
>
ประกวดผลงานด้านภาษาไทย
>
ประกวดตราสัญลักษณ์งานเบิกฟ้าสภาอุตสาหกรรมจันทบุรี
>
ขอเชิญร่วมส่งคำขวัญ
>
ขอเชิญร่วมโครงการ ปตท. ร่วมสานฝัน
>
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อแก้วิกฤติสังคม ครั้งที่ 1
>
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2550
>
โครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ พิษณุโลก ประจำปี 2550
>
โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ดาวน์โหลด ::> ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา
> ประกาศมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ ปี 2551
ดาวน์โหลด ::> รายละเอียด

> ประกาศให้ทุนการศึกษามูลนิธิ ป.ส. คนตรง
ดาวน์โหลด ::> รายละเอียด

> ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา
ติดต่อขอรับใบสมัครทุนการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2550
หมดเขตส่งใบสมัครทุนการศึกษา วันที่ 20 มิถุนายน 2550
หลักฐานที่ใช้แนบสำหรับขอทุนการศึกษา
1. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
3. ใบรับรองผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายบ้านของนิสิต จำนวน 1 รูป
ดาวน์โหลด ::> ใบสมัครทุนการศึกษา

> โครงการทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันได้ให้ทุนการศึกษาไปแล้ว รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,500 ทุน ในปี 2550 นี้ โตชิบาจะ
มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 50 ทุน และระดับอาชีวศึกษา
ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 30 ทุน
หมดเขตส่งใบสมัคร 30 มิถุนายน 2550
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-511-7999 ต่อ 7710-12
ดาวน์โหลด ::> ระเบียบการทุนการศึกษาโตชิบา , ใบสมัครทุนการศึกษาโตชิบา

อาจารย์ที่ปรึกษา
> อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2551
> อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550
>
คู่มืออาจารย์ทึ่ปรึกษานิสิต
> ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องแนวปฎิบัติด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

> แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
> คำสั่งแต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2549

แผนปฏิบัติการประจำปี
> แผนปฏิบัติการประจำปี 2550


โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนานิสิต ประจำปี 2550
> โครงการกีฬาศึกษาศาสตร์ – ครุศาสตร์
> โครงการโครงการทุนนิสิต
>
โครงการจัดทำฐานข้อมูลแนะแนวอาชีพฯ
> โครงการเชียร์ ปรับสภาพนิสิตใหม
> โครงการติดตามผลงานอาจารย์ที่ปรึกษา
> โครงการปฐมนิเทศนิสิต
> โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
> โครงการพัฒนาจิตสำนึก สัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์ครู
>
โครงการพัฒนาจิตสำนึก เสนาการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพ
> โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์สโมสรนิสิต
> โครงการเรือแจวคืนท่า ศึกษาคืนถิ่น
>
โครงการสนับสนุนชมรมวิชาการคณะศึกษาศาสตร์ อบรมการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
> โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิต
> โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
> โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศึกษาศาสตร์
> โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลีลาศและแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

โครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2550
> โครงการ Pre Education
> โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ
> โครงการตักบาตรน้องใหม่และถวายเทียนพรรษา
> โครงการทำบุญสโมสรนิสิต
> โครงการบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกหญ้าและทำบ่อปลา
> โครงการประดับเข็มนิสิตใหม่
> โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
> โครงการผ้าทอมือ แลไทครั่ง
>
โครงการลอยกระทง

  แบบฟอร์มคำร้อง
> แบบฟอร์มคำร้องนิสิต
 
รายชื่อเวปไซด์เกี่ยวกับทุนการศึกษา
http://www.dek-d.com
http://www.eduzones.com
http://www.ex-mba.com
http://www.bunditcenter.com
http://www.jnzonline.com
http://www.overseasedu.com
http://www.austembassy.or.th
http://laic.dpu.ac.th
http://www.cmupark.com
 
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th