กลับหน้าหลัก
สำนักงานเลขานุการคณะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
การแบ่งสายงาน
ผังการปฏิบัติงานตามสายงาน
ทีมบริหารสำนักงาน
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน
  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานวิจัย
 
 
 
 
 

งานการเงินและพัสดุ

หน่วยการเงินและบัญชี

นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานงบประมาณ

1. จัดระบบการบริหารงบประมาณ โดยยึดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
2. จัดระบบการมอบหมายงาน การควบคุม การตรวจสอบ ให้มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
3. มีการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ
4. จัดสรรงบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยยึดหนักภารกิจและพันธกิจของแต่ละหน่วยงานย่อยอย่างเสมอภาค
5. รักษาวินัยการเงิน โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร


แผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน
 
> แผนกลยุทธ์การบริหารการเงิน พ.ศ.2551 – 2554  
แหล่งที่มาของเงินรายได  
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน กระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
   
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน  
   
รายงานการใช้จ่ายเงิน  
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายได้  
 
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
 
 
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินประจำปีการศึกษา 2547  
 
   
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2548  
 
   
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2549  
 
   
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2550  
 
   
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2551  
 
   
สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2552  
   
   
สรุปผลการดำเนินงานการหาแหล่งเงินรายได้  
> ประจำปีการศึกษา 2547  
> ประจำปีการศึกษา 2548  
> ประจำปีการศึกษา 2549  
> ประจำปีงบประมาณ 2550  
> ประจำปีงบประมาณ 2551  
> ประจำปีงบประมาณ 2552  
   
คู่มือปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  
> หน่วยการเงินและบัญชี
> หน่วยพัสด
 
   
เอกสารและแบบฟอร์ม  
> แบบขอเบิกค่าตอบแทนการคุมสอบ
 
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการคุมสอบ ป.โท ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการคุมสอบป.โท(ครูประจำการ)
 
> แบบขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงิน
 
> แบบขอเบิกค่าตอบแทนการสอน  
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการสอนป.โท ภาคพิเศษ
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการสอนป.โท(ครูประจำการ)
แบบฟอร์มค่าตอบแทนการสอนป.เอก
 
> แบบขอเบิกค่าตอบแทนการสอน(วิทยากร)  
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ(ส่วนที่ 1)
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ(ส่วนที่ 2)
 
> แบบขอเบิกค่าสอนพิเศษ(สอนเกิน)  
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ(ส่วนที่ 1)
แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าสอนพิเศษ(ส่วนที่ 2)
 
> แบบขอเบิกค่าออกและตรวจข้อสอบ  
แบบฟอร์มค่าออกและตรวจข้อสอบ ป.โท (ครูประจำการ)
แบบฟอร์มค่าออกและตรวจข้อสอบ ป.โท ภาคพิเศษ
 
> แบบขอเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ  
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ใบขวาง)
 
   
> แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร (พิมพ์แบบฟอร์มหน้า-หลัง)  
> แบบฟอร์มเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล (พิมพ์แบบฟอร์มหน้า-หลัง)  
> แบบฟอร์มใบคืนเงินยืม  
> แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ  
> แบบฟอร์มใบยืมเงิน  
> แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  
   
   
หน่วยพัสดุ  
เอกสารและแบบฟอร์ม(วัสดุ)  
> ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
> บันทึกข้อความการขอซื้อจ้าง
> ใบตรวจรับ
> ใบเบิกพัสดุ
> หนังสือสั่งซื้อ สั่งจ้าง
> หนังสืออนุมัติซื้อจ้าง
> ใบขอซื้อจ้าง
> ใบตรวจรับพัสดุ
> ใบเบิกวัสดุ
> ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
> ใบเสนอซื้อจ้าง


 
 
   
   
   
   
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
กองคลัง
สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
ขั้นตอนการตรวจสอบค่าลงทะเบียน เงินกู้ กยศ.
บัญชีสามมิติ
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงบประมาณ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
สกอ.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th