กลับหน้าหลัก
สำนักงานเลขานุการคณะ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารงาน
การแบ่งสายงาน
ผังการปฏิบัติงานตามสายงาน
ทีมบริหารสำนักงาน
งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานบริการการศึกษา
งานนโยบายและแผน
  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
 งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานวิจัย
 
 

สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

 
ปรัชญา
 
พัฒนางาน บริการดี มีส่วนร่วม สนับสนุนการจัดการเพื่อประสิทธิภาพ
   
  วิสัยทัศน์
  สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์จักเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศทางด้านการให้บริการ สนับสนุนและประสานงาน เพื่อการจัดการศึกษาของคณะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย
 
 
ปณิธาน
 
1. มุ่งให้บริการ สนับสนุนและประสานงานตามพันธกิจและนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์
  2. มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  3. มุ่งนำการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการ
   
  เป้าประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการ การบริหารงานตามโครงสร้างตลอดจนการนำวิจัยมาใช้
   ในการดำเนินงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามเป้าประสงค์ของ คณะศึกษาศาสตร์
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านทำนุบำรุงศิลป
   วัฒนธรรมให้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชนที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะศึกษาศาสตร์
  4. เพื่อส่งเสริมการนำการจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหาร จัดการ
   
 
พันธกิจ
 
1. ด้านการบริหารจัดการ จะดำเนินการบริการ สนับสนุน ประสานงาน ให้การดำเนิน
   ภารกิจของคณะศึกษาศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์
  2. ด้านการเงินและพัสดุ จะดำเนินการด้านการเงินและพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ด้านบริการการศึกษาจะดำเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต
   ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
. 4. ด้านนโยบายและแผนจะดำเนินการสนับสนุนการจัดทำแผนและงบประมาณของคณะ
   ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ด้านบริการวิชาการจะดำเนินการประสาน สนับสนุนการบริการวิชาการ วิจัย และ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  6. ด้านการประกันคุณภาพ จะดำเนินการนำการจัดการความรู้และการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ
  นโยบายคุณภาพที่เกี่ยวกับผลผลิต
1. ด้านบริหารจัดการ
1.1 มุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เสนอความคิดเห็น
เชิงพัฒนาในการทำงาน และการพัฒนาสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ
1.2 มุ่งเน้นพัฒนาระบบการให้บริการและประสานงานแก่คณาจารย์ นิสิต และผู้รับ บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
1.3 มุ่งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์
1.4 มุ่งสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น โดยการเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. ด้านการเงินและพัสดุ
มุ่งบริการ สนับสนุนการบริการการเงินและพัสดุของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการบริการการศึกษา
มุ่งบริการ ประสานงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม ตลอดจน
การพัฒนานิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์
4. ด้านนโยบายและแผน
มุ่งประสาน สนับสนุนการจัดทำแผนงาน งบประมาณ ของคณะและภาควิชาให้มี ประสิทธิภาพ
5. ด้านบริการวิชาการ
มุ่งประสาน สนับสนุนการบริการด้านวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์
6. ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
มุ่งเน้นนำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพและนำการจัดการความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
 education@nu.ac.th