กลับหน้าหลัก
   ประเภทสื่อนวัตกรรม
   ผลงานนวัตกรรม
นวัตกรรมประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนCAI
นวัตกรรมประเภทการ์ตูน
นวัตกรรมประเภทภาพยนตร์
นวัตกรรมประเภทวีดิทัศน์ 

นวัตกรรม

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องกันมาจวบจน
ปัจจุบัน 12 ปี โดยเริ่มจัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ขณะนี้ คณะศึกษาศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา 14 แขนงวิชา ได้แก่
1) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย แขนงวิชาการบริหารการศึกษา แขนงวิชา การบริหารจัดการกีฬา แขนง
วิชา การบริหารอุตสาหกรรมศึกษาและเทคโนโลยี แขนงวิชาการบริหารอาชีวศึกษาและแขนงวิชาการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ทางการศึกษา
2) สาขาวิชาหลักสูตรการสอน ประกอบด้วย แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน และแขนงวิชาการสอนอาชีวศึกษา
3) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ประกอบ ด้วย แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา แขนงวิชาวัดและประเมิน
ผลการศึกษา และแขนงวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา
4) สาขา วิชาการศึกษา ประกอบด้วย แขนงวิชาจิตวิทยาการแนะแนว และแขนงวิชาภาวะผู้นำทางวิชาการ
5) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประกอบด้วย แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร การศึกษา และแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาการบริหารการศึกษา สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบันฑิต สาขาการศึกษา
        ทั้งนี้แต่ละปีผู้สำเร็จการศึกษาได้สร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในงานวิทยานิพนธ์และงานการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวนมาก ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ยังสำนักหอสมุด ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัยและ ห้องค้นคว้าด้วยตนเอง
(Self Access) เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง อย่างไรก็ตามผลงานเหล่านี้ยังมิ ได้มีการนำไป เผยแพร่
และใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อให้นวัตกรรมทางการศึกษาที่นิสิตพัฒนาขึ้นบรรลุจุดมุ่งหมายทางการสอน
ตามเจตนารมณ์ของผู้สร้าง จึงขอเสนอ ให้มีการดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และ สังคมต่อไป โดยหน่วยนวัตกรรม คณะศึกษาศาสตร์จะดำเนินการตามภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการของ
คณะศึกษาศาสตร์ และจะจัดทำรายงานการดำเนินโครงการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการ
ดังกล่าวให้แก่บุคลากร และหน่วยงานอื่นได้รับทราบต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
ที่อยู่ 
  
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 .