รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
 
     
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูฟ้า เสวกพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรณ์มนุษย์และคุณภาพนิสิต
 
 

 

 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาครูและบริการวิชาการ
 
     
     
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล
หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
 
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี
หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
ว่าที่ ร.ต.ดร. ทวีทรัพย์ เขยผักแว่น
หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 
     
 
 
 
ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา บงกชเพชร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
     
 
   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารจัดการหลักสูตรปริญญาตรี