หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลากร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
แบบประเมินข้าราชการ
 
 
 
 
 
 
 
   
แบบประเมินพนักงานราชการ
 
 
   
แบบประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
ประกาศเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบคณะศึกษาศาสตร์  
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2  
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ  
   
แบบประเมินลูกจ้างประจำ  
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ  
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ข้อบังคับ การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการฯให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ((แก้ไขฉบับที่2) พ.ศ.2551  
ข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการสอนเอการการสอน  
   
ประกาศ ก.พ.อ.ตำแหน่งทางวิชาการ  
ประกาศ ก.พ.อ.(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556  
ประกาศ ก.พ.อ.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ (ฉบับที่ 9)  
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 8)  
ประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 7)  
ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิะการพิจารณา ผศ.(ฉบับที่6)  
กฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  
ประกาศ ก.พ.อ. มาตรฐานภาระงานวิชาการ  
ประกาศกพอ_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(ฉ.2-2550)  
ประกาศกพอ_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(ฉ.3-2550)  
ประกาศกพอ_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(ฉ.4-2551)  
ประกาศกพอ_เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(ฉ.5-2552)  
ประกาศกพอ_หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ_ได้รับเงินเดือนในอันดับ_ท11  
ประกาศกพอ_หลักเกณ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ_ได้รับเงินเดือนขั้นสูง(2553)  
ประกาศกพอ_เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(2551)  
หนังสือ_การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  
   
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการสอน  
   
แบบฟร์อมต่าง ๆ  
Dictionary (คำอธิบายสมรรถนะ)  
ตัวอย่าง(องค์ประกอบที่1)  
ตัวอย่างแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
แบบฟอมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  
แบบประเมินผลการสอน  
ก.พ.อ.03  
ก.พ.อ.04  
ตัวอย่าง ก.พ.อ.03  
ตัวอย่างหนังสือของคณะที่ส่งผลงานทางวิชาการ  
ตัวอย่างหนังสืออาจารย์ที่ขอส่งผลงานทางวิชาการ  
เอกสารที่ส่งผลงานทางวิชาการ  
สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ1  
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th