จรรยาบรรณวิชาชีพ

> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคคลากร พ.ศ.2553
> คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร
> ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 (ราชกิจจานุเบกษา)
> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 (วิจิตร ศรีสอ้าน)
> ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 (สมชาย วงศ์สวัสดิ์)
> คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพ
> ผลการประเมิน การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2552
> ผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ปี2551
> ผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพภาควิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th