ข้อมูลทั่วไปคณะศึกษาศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
               วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2510 สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีมติให้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 คณะศึกษาศาสตร์ จึงจัดตั้งขึ้น
พร้อมๆ กับการเป็น วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก เนื่องจากวิทยาลัยการวิชาศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิต
วิชาชีพครู ในระดับปริญญาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น จนกระทั่งวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ที่เป็นสาขา
ก็ได้รับการ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหม่ด้วย แต่ยังคงเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดสอน 4 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
               วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เป็นวันประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวรในราชกิจจานุเบกษาและ ถือเป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสำนักหอสมุด ปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มีคณะต่างๆจำนวน 19 คณะ และมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ดังนี้
คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพลังงานทดแทน

สภาพปัจจุบันของคณะศึกษาศาสตร์
              คณะศึกษาศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา และสำนักงานเลขานุการคณะ
              ในปีการศึกษา 2550 มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลีกสูตร 4 ปี) หลักสูตรการศึกษ
าบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรคู่ขนาน) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คือ สาขาการศึกษา
              ในปีการศึกษา 2550 คณะศึกษาศาสตร์ มีคณาจารย์จำนวนทั้งสิ้น 46 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 44 คน มีนิสิต
ระดับปริญญาตรีจำนวน 618 คน ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพครูจำนวน 51 คน ระดับปริญญาโทจำนวน 1,353 คนและระดับ
ปริญญาเอกจำนวน 150 คน มีอาคาร 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร ED 1 และ อาคาร ED 2 โดยสำนักงานของคณะตั้งอยู่ ณ อาคาร
ED 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
              ในปีการศึกษา 2551 มีคณาจารย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (หลีกสูตร 4 ปี) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรคู่ขนาน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คือ สาขาการศึกษา
ในปีการศึกษา 2551 คณะศึกษาศาสตร์ มีคณาจารย์จำนวนทั้งสิ้น 50 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 45 คน มีนิสิต
ระดับปริญญาตรีจำนวน 802 คน ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพครูจำนวน 69 คน ระดับปริญญาโทจำนวน 877 คนและ
ระดับปริญญาเอกจำนวน 170 คน มีอาคาร 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร ED 1 และ อาคาร ED 2 โดยสำนักงานของ คณะตั้งอยู่
ณ อาคาร ED 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ที่ตั้ง
ตึกอาคารเรียน ED 1 และ ED2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพิษณุโลก - นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-962411 โทรสาร 055-962402
 

 

   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 05596-2411 Fax. 055-962402.
education@nu.ac.th