เอกลักษณ์และวัฒนธรรม

เอกลักษณ์
              "ครูคุณภาพ"

Education คือ วัฒนธรรมองค์กรของคณะศึกษาศาสตร์

E = Ethics คุณธรรมจริยธรรม
D = Dedication การอุทิศตน
U = Unity การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
C = Continuous Improvement การพัฒนาต่อเนื่อง
A = Accountability การตรวจสอบได้
T = Teamwork การทำงานเป็นทีม
I = Innovation การมีนวัตกรรม
O = Openness การเปิดใจ
N = Net working การสร้างเครือข่าย

 


 
   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th