กลับหน้าหลัก
 
 
 
 
 

หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2558

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.คณิตศาสตร์)
2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.เคมี)
3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.ชีววิทยา)
4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.ฟิสิกส์)
5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.ภาษาไทย)
6. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (กศ.บ.ภาษาอังกฤษ)
7. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (กศ.บ.คอมพิวเตอร์)
8. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (กศ.บ.พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย)
9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

หลักสูตรระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กศ.ม.การบริหารการศึกษา)
2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา (กศ.ม.พัฒนศึกษา)
3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กศ.ม.หลักสูตรและการสอน)
4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา (ศศ.ม.การจัดการกีฬา)
5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.ม.คณิตศาสตร์)
8. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (กศ.ม.เคมี)
9. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.ม.ชีววิทยา)
10. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.ม.ฟิสิกส์)
11. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (กศ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา)
12. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
3. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
6. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา


โครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงชายแดนไทย-เมียนมาร์ด้านจังหวัดตากให้ได้รับ
วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• เป็นโครงการจัดการศึกษาเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ครูในพื้นที่ห่างไกล ดำเนินการตั้งแต่
ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 – ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีครูในหน่วยงานที่ดำเนินงานในโครงการพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้ามาศึกษา จำนวน 170 คน ประกอบด้วย
1) ครูโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 69 คน
2) ครูศูนย์การเรียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดตาก จำนวน 49 คน
และ 3) ครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 52 คน

2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
       
   
 
ที่อยู่ 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  
 
 
 
 Faculty of Education, Naresuan University. Tumbol Thapo, Amphor Muang, ,
 Phitsanulok Province. 65000 Phone : 055962411 Fax. 055962402 . 
education@nu.ac.th